Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000356 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 6
หมุ่1
สถาบันวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 6038404003 นายสุขสันต์ กีตา รัฐศาสตรบัณฑิต10
2 6038404004 นายณัฐวุฒิ ด้วงวงศ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
3 6038404005 นายพศวัต ภู่แพร รัฐศาสตรบัณฑิต10
4 6038404006 นายวิวรรธน์ ขันชะรี รัฐศาสตรบัณฑิต10
5 6038404007 นางสาวกนกวรรณ แก้วจันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
6 6038404008 ว่าที่ ร.ต. พิเชฐ หนูกลัด รัฐศาสตรบัณฑิต10
7 6038404009 นายมนัส โพชนา รัฐศาสตรบัณฑิต10
8 6038404010 นางสาวสาวิตรี วงศ์หนูพะเนา รัฐศาสตรบัณฑิต10
9 6038404011 นางสาวเรวดี ยันงาม รัฐศาสตรบัณฑิต10
10 6038404012 นายณัฐวุฒิ เถื่อนวิถี รัฐศาสตรบัณฑิต10
11 6038404013 สิบตำรวจโท ธเนษฐ คูณกะทา รัฐศาสตรบัณฑิต10
12 6038504031 นายเกริกชัย มาโต รัฐศาสตรบัณฑิต10
13 6038504032 นายโกศล พรมณี รัฐศาสตรบัณฑิต10
14 6038504033 นายคณิศร คนฑา รัฐศาสตรบัณฑิต10
15 6038504034 นายเจษฏากร บุญสม รัฐศาสตรบัณฑิต10
16 6038504035 นายเฉลิมศักดิ์ ทวีชาติ รัฐศาสตรบัณฑิต10
17 6038504036 นายชาคริต ยิ้มพะ รัฐศาสตรบัณฑิต10
18 6038504038 นายธนพล คำภา รัฐศาสตรบัณฑิต10
19 6038504039 นายนิติกร มานะกิจ รัฐศาสตรบัณฑิต10
20 6038504041 นายพรพิพัฒน์ ประสาทเขตรการ รัฐศาสตรบัณฑิต10
21 6038504042 นายพสิษฐ์ พิกุลพันธ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
22 6038504043 นายภานุทัต จิตรจันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
23 6038504044 นายมโนชา ภูศรี รัฐศาสตรบัณฑิต10
24 6038504045 นายยุทธนา ณรงค์มี รัฐศาสตรบัณฑิต10
25 6038504046 นายวรวรรต พันธุ์พฤกษา รัฐศาสตรบัณฑิต10
26 6038504047 นายวรุตม์ แสงชวลิต รัฐศาสตรบัณฑิต10
27 6038504048 นายวัลลภ เนเรียะ รัฐศาสตรบัณฑิต10
28 6038504049 นายวายุ ท้าวอาจ รัฐศาสตรบัณฑิต10
29 6038504050 นายศรณ์พงศ์ ศรีคุณ รัฐศาสตรบัณฑิต10
30 6038504051 นายสรศักดิ์ โฉมศรี รัฐศาสตรบัณฑิต10
31 6038504052 นายอภิวัฒน์ บุญเกิด รัฐศาสตรบัณฑิต10
32 6038504053 พันจ่าเอก บุญเกิด ไกรพิบูลย์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
33 6038504054 นางสาวกัลยกร นาคอุทกเสวก รัฐศาสตรบัณฑิต10
34 6038504055 นางสาวขวัญจิรา ชัยคชสีห์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
35 6038504056 นางสาวทิพวรรณ การะเกตุ รัฐศาสตรบัณฑิต10
36 6038504057 นางสาวพรพิมล พรมณี รัฐศาสตรบัณฑิต10
37 6038504058 นางสาวภิญรัศมิ์ชา ไพศาลอภิพร รัฐศาสตรบัณฑิต10
38 6038504059 นางสาวมณีรัตน์ สวัสดี รัฐศาสตรบัณฑิต10
39 6038504060 นางสาววรรณนิภา ชาญปรีชา รัฐศาสตรบัณฑิต10
40 6038504061 นางสาววิศรุตา เจนสาริกิจ รัฐศาสตรบัณฑิต10
41 6038504062 นางสาวศิริพร อู่ดี รัฐศาสตรบัณฑิต10
42 6038504063 นางสาวสุทธินี จุลมุสิก รัฐศาสตรบัณฑิต10
43 6038504064 นางสาวอภิญญา ตั้งกมลศรี รัฐศาสตรบัณฑิต10
44 6038504065 นางสาวอาทิตยา รื่นรวย รัฐศาสตรบัณฑิต10
45 6038504066 นางสาวนัจนันท์ รอดจัตุรัส รัฐศาสตรบัณฑิต10
46 6038504077 นางสาววไลพร เสนาใจ รัฐศาสตรบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University