Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000356 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 6
หมุ่10
สถาบันวิทยาเขตนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 6006504216 นายศิวะ สีสามทอง รัฐศาสตรบัณฑิต10
2 6006504302 สิบเอก ศิริพล บุญยัง รัฐศาสตรบัณฑิต10
3 6006504304 นางสาวฑาริณี วรรณเวช รัฐศาสตรบัณฑิต10
4 6006504306 นายธนพัต ดอกบัวตูม รัฐศาสตรบัณฑิต10
5 6006504307 สิบเอก โรจนศักดิ์ จันทร์อบ รัฐศาสตรบัณฑิต10
6 6006504310 นายณัฐพล ขอผลกลาง รัฐศาสตรบัณฑิต10
7 6006504311 นางสาววริศรา แนมขุนทด รัฐศาสตรบัณฑิต10
8 6006504313 นายพงษ์สถิตย์ ธนอรรถพันธ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
9 6006504317 นายฉัตรโยธิน ไขสีดา รัฐศาสตรบัณฑิต10
10 6006504318 สิบเอก สมาน ชินวงศ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
11 6006504319 นางฐิตาภรณ์ วงษ์อมรวิทย์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
12 6006504320 จ่าสิบตำรวจ ฐิฏิศรณ์ พละมาตย์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
13 6006504321 สิบตำรวจโท ชวลิตร สิทธิเวช รัฐศาสตรบัณฑิต10
14 6006504323 นายชนะชัย นาคแท้ รัฐศาสตรบัณฑิต10
15 6006504327 นางสาววิลาวัลย์ นอระศรี รัฐศาสตรบัณฑิต10
16 6006504330 นางสาวกัลยา บุญพัฒน์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
17 6006504333 นายวัชรพงศ์ ชุณหเพสย์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University