Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000356 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 6
หมุ่10
สถาบันมจร พระนครศรีอยุธยา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 5901504030 สามเณรกฤษฎา สังคา รัฐศาสตรบัณฑิต10
2 6001504001 พระพีทยา วุฑฺฒิจารี รัฐศาสตรบัณฑิต10
3 6001504002 พระประสาร ติกฺขวิริโย รัฐศาสตรบัณฑิต10
4 6001504006 Ven. Mab Hom รัฐศาสตรบัณฑิต10
5 6001504017 THEARA HENG - รัฐศาสตรบัณฑิต10
6 6001504033 สามเณรสุนทร ทรัพย์มาก รัฐศาสตรบัณฑิต10
7 6001504037 สามเณรภัทราวุธ ศิริธร รัฐศาสตรบัณฑิต10
8 6001504040 สามเณรเอกนุวัต รัตนคามินี รัฐศาสตรบัณฑิต10
9 6001504042 สามเณรฉัตรนนท์ กาญจนสีห์พล รัฐศาสตรบัณฑิต10
10 6001504044 พระมหาปริวัฒน์ โชติวฑฺฒโน รัฐศาสตรบัณฑิต10
11 6001504054 สามเณรอุทัย ภูมี รัฐศาสตรบัณฑิต10
12 6001504064 สามเณรอานัต อยู่นาทุ่ง รัฐศาสตรบัณฑิต10
13 6001504074 พระมหาศักรินทร์ สุรเมธี รัฐศาสตรบัณฑิต10
14 6001504076 สามเณรณพวัฒน์ โตบัณฑิตย์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
15 6001504095 พระมหาเกรียงไกร ถาวโร รัฐศาสตรบัณฑิต10
16 6001504104 พระมหาวรากร เขมงฺกโร รัฐศาสตรบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University