Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000356 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 6
หมุ่3
สถาบันวิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 6004504103 นางวราภรณ์ ใจกล้า รัฐศาสตรบัณฑิต10
2 6004504106 นางสาวณิชา ฟางคำ รัฐศาสตรบัณฑิต10
3 6004504107 นางสาวละออ หม่องคำ รัฐศาสตรบัณฑิต10
4 6004504109 นายจรัส จันตะอินทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
5 6004504110 นายจิรานิวัฒน์ ใหม่ปา รัฐศาสตรบัณฑิต10
6 6004504111 นายจุลลินทร แก้วพิลา รัฐศาสตรบัณฑิต10
7 6004504112 นายเฉลิมพล เลี้ยงประเสริฐ รัฐศาสตรบัณฑิต10
8 6004504115 นายอาซา เปียก่า รัฐศาสตรบัณฑิต10
9 6004504116 จ่าสิบเอก โชตินิพพิชฌน์ ว่องชิงชัย รัฐศาสตรบัณฑิต10
10 6004504117 พันจ่าเอก เอกรินทร์ วงษ์วารี รัฐศาสตรบัณฑิต10
11 6004504119 สิบโท นนทพัทธิ์ คมคายมณีจันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
12 6004504122 สิบเอก วชิรพล นามะสนธิ รัฐศาสตรบัณฑิต10
13 6004504127 พระปลัดณรงค์ชัย อคฺควโร รัฐศาสตรบัณฑิต10
14 6004504129 นางโชติกา ขันไชย รัฐศาสตรบัณฑิต10
15 6004504130 ร้อยเอก สุรชัย พรหมมา รัฐศาสตรบัณฑิต10
16 6004504145 นางสาวบุษราคัม ฟักเขียว รัฐศาสตรบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University