Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000356 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 6
หมุ่2
สถาบันวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 6218404001 พระประสิทธิ์ ฌานวโร รัฐศาสตรบัณฑิต10
2 6218404002 นางนิสชญา คำภักดี รัฐศาสตรบัณฑิต10
3 6218404003 นางสาวอิสรีย์ พิพิธธัญชัย รัฐศาสตรบัณฑิต10
4 6218404004 นายชุมพร วาปีโส รัฐศาสตรบัณฑิต10
5 6218404005 นายสังคม เต็งผักแว่น รัฐศาสตรบัณฑิต10
6 6218404006 นายสุรศักดิ์ ปิตตาสัง รัฐศาสตรบัณฑิต10
7 6218404007 นายอำนาจ สนทองหลาง รัฐศาสตรบัณฑิต10
8 6218404008 นายสัจจา พรหมทา รัฐศาสตรบัณฑิต10
9 6218404009 นางสาวลูกชิ้น วิจิตรศักดิ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
10 6218404010 นางสาวจิราลักษณ์ วิจิตรศักดิ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
11 6218404011 นางวลี อุบลเผื่อน รัฐศาสตรบัณฑิต10
12 6218404012 นางบัณฑิตา สาโรจน์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
13 6218404013 นางสาวนวิญญา นิลนันท์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
14 6218404014 นางสาวยุวลี สีหะวงษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
15 6218404015 นางสาวฉันทนา สีหะวงษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
16 6218404016 นายวิศรุต นนท์ตา รัฐศาสตรบัณฑิต10
17 6218404017 นายภูมิรัตน์ ศรีนุต รัฐศาสตรบัณฑิต10
18 6218404018 นางทิพาพร พุทธรา รัฐศาสตรบัณฑิต10
19 6218404019 นายภาสกร แก้วประสงค์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
20 6218404020 นายพรเทพ หมื่นสมฤทธิ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
21 6218404021 นายวราวุฒิ พุกไธสง รัฐศาสตรบัณฑิต10
22 6218404022 นายอรัญ มารัตนย์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
23 6218404023 นางสาวนุจรินทร์ บญไธสง รัฐศาสตรบัณฑิต10
24 6218404024 นางโสน ยศแก้วกอง รัฐศาสตรบัณฑิต10
25 6218404025 นายประสงค์ เลิศศิริ รัฐศาสตรบัณฑิต10
26 6218404026 นายเทวา โกเลือน รัฐศาสตรบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University