Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา600101 : พระไตรปิฎกวิเคราะห์
หมุ่1
สถาบันวิทยาเขตหนองคาย
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บัณฑิตวิทยาลัย
1 6202205001 พระครูนิมิตสาธุวัฒน์ ชวโน พระพุทธศาสนา10
2 6202205002 พระครูญาณปรีชา ตปสีโล พระพุทธศาสนา10
3 6202205003 พระครูอุดรขันติคุณ ขนฺติวโร พระพุทธศาสนา10
4 6202205004 พระครูสิริปภัสสรคุณ ปภสฺสโร พระพุทธศาสนา10
5 6202205005 เจ้าอธิการสำรวย สิริธโร พระพุทธศาสนา10
6 6202205006 พระกฤษณะ วรธมฺโม พระพุทธศาสนา10
7 6202205007 พระไชยา ปสนฺโน พระพุทธศาสนา10
8 6202205008 พระณเดช ปคุโณ พระพุทธศาสนา10
9 6202205009 พระณรงค์ คุณธาโร พระพุทธศาสนา10
10 6202205010 พระมหาตั๋ณฐวัฒน์ ธมฺมธีโร พระพุทธศาสนา10
11 6202205011 พระทนงลักษณ์ วิสุทฺโธ พระพุทธศาสนา10
12 6202205012 พระมหาธนพล ขนฺติธมฺโม พระพุทธศาสนา10
13 6202205013 พระสมุห์พงศธร ปภงฺกโร พระพุทธศาสนา10
14 6202205014 พระมหาพงษ์สินธ์ ถิรจิตฺโต พระพุทธศาสนา10
15 6202205015 พระศรัณญกมล ภทฺทนํคโล พระพุทธศาสนา10
16 6202205016 พระมหาสมโภชน์ สิริปุญฺโญ พระพุทธศาสนา10
17 6202205017 พระอรรนพ อคฺคปญฺโญ พระพุทธศาสนา10
18 6202205018 Phra Vinay Thammavong พระพุทธศาสนา10
19 6202205019 นางสาวจิรชยา หล้าสวย พระพุทธศาสนา10
20 6202205020 นางธัญกนกรัชต์ จิรโชคนิธิชโยธร พระพุทธศาสนา10
21 6202205021 นายมงคล โมฆรัตน์ พระพุทธศาสนา10
22 6202205022 นางสาวฤดีมาศ พรมอารักษ์ พระพุทธศาสนา10
23 6202205023 นายอดิเรก มีศรี พระพุทธศาสนา10
24 6202205024 นางสาวอลิสา เศรษฐคำ พระพุทธศาสนา10
25 6202205025 นางสาวฐิติวรรณ สินธุ์นอก พระพุทธศาสนา10
26 6202205027 Phra Khanthasinh Chansouvong พระพุทธศาสนา10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University