Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา602106 : พระพุทธศาสนาเถรวาท
หมุ่5
สถาบันมจร พระนครศรีอยุธยา
ระดับการศึกษา ปริญญาเอก
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บัณฑิตวิทยาลัย
1 6201105042 นายดวงดี โอฐสู พระพุทธศาสนา10
2 6201105043 นางเบญจวรรณ ชยางกูร ณ อยุธยา พระพุทธศาสนา10
3 6201105044 นางพัชรี แก้วผลึก พระพุทธศาสนา10
4 6201105045 นางสาวรังษิยา อุ่นใจ พระพุทธศาสนา10
5 6201105046 นายวศิกร ชัยพฤกษ์ไพรวัน พระพุทธศาสนา10
6 6201105047 นายวุฒินันท์ ป้องป้อม พระพุทธศาสนา10
7 6201105048 นายสกลชัย สวัสดิ์เรืองไพศาล พระพุทธศาสนา10
8 6201105049 นางสาวสมใจ กลีบมาลัย พระพุทธศาสนา10
9 6201105050 นายอรรถพล เรืองบุรพ พระพุทธศาสนา10
10 6201105051 นายเกษม สีดากูด พระพุทธศาสนา10
11 6201105052 นายชิราวุธ บุญญาณการณ์ พระพุทธศาสนา10
12 6201105053 นายภูวเดช โพธิ์เก้าเพชร พระพุทธศาสนา10
13 6201105063 นางสาวจิตรา พรหมชุติมา พระพุทธศาสนา10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University