Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา602309 : สัมมนาพระพุทธศาสนา
หมุ่1
สถาบันวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บัณฑิตวิทยาลัย
1 6111205102 พระบุญชุม วชิโร พระพุทธศาสนา10
2 6111205103 พระครูรัตนพุทธิวิเทศ พุทฺธสโร พระพุทธศาสนา10
3 6111205105 พระมหาธารภัทร ญาณโสภโณ พระพุทธศาสนา10
4 6111205106 พระครูใบฎีกาจินตศักดิ์ จิตฺตปุณฺโณ พระพุทธศาสนา10
5 6111205108 พระสิทธิศักดิ์ สิรินนฺโท พระพุทธศาสนา10
6 6111205109 พระมหาพัฒนา วฑฺฒนธมฺโม พระพุทธศาสนา10
7 6111205111 พระใบฎีกาสุเทพ ฐิตพโล พระพุทธศาสนา10
8 6111205113 พระครูวิจารณ์โกศล กนฺตธมฺโม พระพุทธศาสนา10
9 6111205117 พระครูวินัยธรธวัช ธมฺมวโร พระพุทธศาสนา10
10 6111205120 พระพงศ์พิณันป์ ภทฺทวฑฺฒโน พระพุทธศาสนา10
11 6111205121 พระบุญโชค สีลเตโช พระพุทธศาสนา10
12 6111205122 พระมหาประธาน ธมฺมสุธี พระพุทธศาสนา10
13 6111205123 พระสุนทร ปภสฺสโร พระพุทธศาสนา10
14 6111205124 พระชวัลวิทย์ อุทโย พระพุทธศาสนา10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University