Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา403206 : ความรู้เบื้องต้นทางการจัดการ
หมุ่1
สถาบันมจร พระนครศรีอยุธยา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 6101502061 พระสมพงษ์ สมวโร พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)10
2 6101502070 พระภพกร ฐานกโร พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)10
3 6101503125 พระอธิการเชิดดนัย ชวโน พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)10
4 6101504017 พระอธิการสมาน ปสนฺโน พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)10
5 6101504018 พระครูใบฎีกาสมยศ ปสนฺโน พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)10
6 6101504019 พระสมปอง อาทโร พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)10
7 6101504026 พระครูปลัดสุชาติ กิตฺติโก พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)10
8 6101504034 พระครูสังฆรักษ์สำรวย อติพโล พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)10
9 6101504047 พระปลัดศุภชัย สุภโร พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)10
10 6101504087 พระธนสรัญ พลธมฺโม พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)10
11 6101504104 พระกฤต กตธมฺโม พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)10
12 6201404031 พระนรินทร์ โชติปาโล พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)10
13 6201404032 พระวิชชุกร ติสรโณ พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)10
14 6201404039 พระสมุห์ฐานปนพงษ์ ฐานมงฺคโล พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University