Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา600101 : พระไตรปิฎกวิเคราะห์
หมุ่1
สถาบันวิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บัณฑิตวิทยาลัย
1 6204205001 พระปฏิภาณ ฅาณทีโป พระพุทธศาสนา10
2 6204205002 พระภาคิน สุภาจาโร พระพุทธศาสนา10
3 6204205003 แม่ชีกนกวรรณ แสนประสิทธิ์ พระพุทธศาสนา10
4 6204205004 นางนริศา ชุตินารา พระพุทธศาสนา10
5 6204205006 นางสาวศิรประภา สุชาติ พระพุทธศาสนา10
6 6204205010 พระครูสันติธาดา สนฺตกาโย พระพุทธศาสนา90
7 6204205011 พระมหากฤต ฃิตวิริโย พระพุทธศาสนา10
8 6204205012 พระชัยวัฒน์ ฅาณจารี พระพุทธศาสนา90
9 6204205031 พระปวเรศม์ อภิปุณฺโณ พระพุทธศาสนา10
10 6204205032 พระอานนท์ ฃิตโสภโณ พระพุทธศาสนา10
11 6204205033 พระเอกพันธ์ ธมฺมสาโร พระพุทธศาสนา10
12 6204205034 นางพิกุล ภู่ตระกูล พระพุทธศาสนา10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University