Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000457 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 7
หมุ่3
สถาบันวิทยาเขตหนองคาย
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 5702201007 พระอภิสิทธิ์ ภูริปญฺโฅ รัฐศาสตร์10
2 5702203002 พระชัยญา จรณธมฺโม รัฐศาสตร์10
3 5702204001 พระชนินทร์ มหาฅาโณ รัฐศาสตร์10
4 5702204003 พระเด่นชัย อธิปุญฺโฅ รัฐศาสตร์10
5 5702204005 พระทศพร สนฺตจิตฺโต รัฐศาสตร์10
6 5702204006 พระมหาพิทักษ์ เตชปญฺโฅ รัฐศาสตร์10
7 5702204008 พระมหาไพศาล วิสาโร รัฐศาสตร์10
8 5702204009 พระวรพจน์ จนฺทสาโร รัฐศาสตร์10
9 5702204010 พระสมควร ชินวโร รัฐศาสตร์10
10 5702204012 นายอนุพันธ์ ภูคำวงค์ รัฐศาสตร์10
11 5702204031 พระมณฑา สิริภทฺโท รัฐศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University