Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000457 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 7
หมุ่76
สถาบันวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 มนุษยศาสตร์
1 5824203017 นางสาวศศิวิมล มาอินทร์ ภาษาอังกฤษ10
2 5824203018 นายภูริทัตต์ ฤกษ์ดี ภาษาอังกฤษ10
3 5824203503 นางสาวรดาณัฐ อุ่นทอง ภาษาอังกฤษ10
4 5824203505 นางสาวเพชรรัตน์ มั่นต่อการ ภาษาอังกฤษ10
5 5824203507 นางสาวดาวรุ่ง ดิษฐบ้านไร่ ภาษาอังกฤษ10
6 5824203508 นายเพชร อ่อนทรวง ภาษาอังกฤษ10
7 5824203509 นางนงลักษณ์ ดิเรกวัฒนะ ภาษาอังกฤษ10
8 5824203510 นางสาวธิดาลักษณ์ ปารักษา ภาษาอังกฤษ10
9 5824204501 นายธีระวัฒน์ กลิ่นน้อย ภาษาอังกฤษ10
10 5824204510 นางสาวกรวรรณ บุญญานันท์ ภาษาอังกฤษ10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University