Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000457 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 7
หมุ่2
สถาบันวิทยาเขตนครสวรรค์
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 5723202009 สามเณรสุริยะ ชาวนา รัฐศาสตร์10
2 5723204009 พระธนา ภทฺทเมธี รัฐศาสตร์10
3 5723204010 สามเณรธวัชชัย บุระวัตร รัฐศาสตร์10
4 5723204011 พระธีระชัย ธีรธมฺโม รัฐศาสตร์10
5 5723204015 พระมหาบรรพต สิริธโร รัฐศาสตร์10
6 5723204016 สามเณรบุญทรง ทองหล่อ รัฐศาสตร์10
7 5723204018 สามเณรประมวล จอมคำสิงห์ รัฐศาสตร์10
8 5723204019 พระมหาพงศกร ฃิตฅาโณ รัฐศาสตร์10
9 5723204021 พระพิสิฐ ปสนฺโน รัฐศาสตร์10
10 5723204023 พระรัชพล รชฺชพโล รัฐศาสตร์10
11 5723204028 พระมหาศตยา สุทธฺจิตโต รัฐศาสตร์10
12 5723204029 พระศรัญญู จารุธมฺโม รัฐศาสตร์10
13 5723204031 สามเณรศักดิ์สิทธิ์ ออมสิน รัฐศาสตร์10
14 5723204032 พระอุเทน อตฺตสาโร รัฐศาสตร์10
15 5723204033 พระเอกลักษณ์ ถิรปญฺโฅ รัฐศาสตร์10
16 5723204037 พระธัญฤทธิ์ เตชธโร รัฐศาสตร์10
17 5723204093 สามเณรวัชระ พะวา รัฐศาสตร์10
18 5723204095 พระรุ่งเรือง รตินฺธโร รัฐศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University