Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000457 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 7
หมุ่1
สถาบันวิทยาเขตนครสวรรค์
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 พุทธศาสตร์
1 5523201017 นายถาวร พิทักษ์ชาญชัย พระพุทธศาสนา10
2 5723201001 พระคมเพชร สุขิโต พระพุทธศาสนา10
3 5723201003 พระชาติชาย เตชธโร พระพุทธศาสนา10
4 5723201004 พระเทิดศักดิ์ กมฺมสุทฺโธ พระพุทธศาสนา10
5 5723201006 พระบุญมา จิณฺณธมฺโม พระพุทธศาสนา10
6 5723201008 พระอธิการประจวบ อกิญฺจโน พระพุทธศาสนา10
7 5723201009 พระมหาพิชิต ปิยวณฺโณ พระพุทธศาสนา10
8 5723201011 พระวาศิลป์ นรินฺโท พระพุทธศาสนา10
9 5723201012 พระวิชาญ สิริธมฺโม พระพุทธศาสนา10
10 5723201014 พระอธิการวีระวุฒิ วรปญฺโฅ พระพุทธศาสนา10
11 5723201017 พระสมพงษ์ ฉนฺทกาโม พระพุทธศาสนา10
12 5723201018 พระสมพร จนฺทโชโต พระพุทธศาสนา10
13 5723201020 พระอดุลย์ อิทฺธิเตโช พระพุทธศาสนา10
14 5723201021 พระอภิธรรม วิมลสาโร พระพุทธศาสนา10
15 5723204096 พระไพฑูรย์ มหาวีโร พระพุทธศาสนา10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University