Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000457 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 7
หมุ่3
สถาบันวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 พุทธศาสตร์
1 5834201024 นายสนั่น เขียวต๊ะเครือ พระพุทธศาสนา10
2 5834201025 นายรุ่งเรือง พันบุดดา พระพุทธศาสนา10
3 5834201026 จ่าสิบเอก บัญญัติ อินต๊ะวงศ์ พระพุทธศาสนา10
4 5834201027 นางภัคจิรา มุกดาแก้ว พระพุทธศาสนา10
5 5834201028 นายฌานบรรณา แปงนุจานิวัตร พระพุทธศาสนา10
6 5834201029 นางสาวพิรานันท์ สิทธกรกุลรัตน์ พระพุทธศาสนา10
7 5834201033 สิบเอกหญิง พิไลพร โพธิ์นาแค พระพุทธศาสนา10
8 5834201034 นางมัลลิกา กิ่งก้ำ พระพุทธศาสนา10
9 5834201035 นางทองสุข ไชยหล้า พระพุทธศาสนา10
10 5834204030 นายอภิชาติ ชิณวิวัฒน์ผล พระพุทธศาสนา10
11 5834301003 นางสายชล สง่าศรี พระพุทธศาสนา10
12 5834301004 นายอนันต์ ยอดแบน พระพุทธศาสนา10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University