Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000457 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 7
หมุ่1
สถาบันวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 พุทธศาสตร์
1 5634201009 พระครูวิสิฐสุภาจาร อาจารสุโภ พระพุทธศาสนา10
2 5734201001 พระอธิการโยธิน ยติโก พระพุทธศาสนา10
3 5734201002 พระวีระพงษ์ สุจิตฺโต พระพุทธศาสนา10
4 5734201003 พระครูสุวรรณทัศนสุนทร สุวณฺโณ พระพุทธศาสนา10
5 5734201004 พระอธิการมงคล ชยธมฺโม พระพุทธศาสนา10
6 5734201006 พระอธิการกำธร มหาปญฺโฅ พระพุทธศาสนา10
7 5734201007 พระอธิการวีระเดช ติขิโณ พระพุทธศาสนา10
8 5734201008 พระพรณรงค์ นิติสาโร พระพุทธศาสนา10
9 5734201009 พระภานุพงษ์ ปญฺฅาวโร พระพุทธศาสนา10
10 5734201011 พระณัฐพล ปญฺฅาวุฑฺโฒ พระพุทธศาสนา10
11 5734201012 พระครูวรดิตถ์วิมล อนิญฺชิโต พระพุทธศาสนา10
12 5734201016 พระอธิการวีรพงษ์ ธีรวํโส พระพุทธศาสนา10
13 5734201018 พระอนุชา ปญฺญาธโร พระพุทธศาสนา10
14 5734201020 พระธวัชชัย สุทฺธจิตฺโต พระพุทธศาสนา10
15 5734202004 พระอธิการวรรณฤทธิ์ ปมุทิโต พระพุทธศาสนา10
16 5734202007 พระศุภชัย มหาปุญโญ พระพุทธศาสนา10
17 5734204003 พระณฐนนท์ ฉนฺทชาโต พระพุทธศาสนา10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University