Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000457 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 7
หมุ่54
สถาบันหน่วยวิทยบริการวัดท่านา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 5755204028 นายณิชพน โพธิวงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์10
2 5755204038 นายบัญญพนต์ ยมเกิด รัฐประศาสนศาสตร์10
3 5755204040 นางสาวปรารถนา สาริกา รัฐประศาสนศาสตร์10
4 5755204041 นางสาวปัทวรรณ วงษ์ชัย รัฐประศาสนศาสตร์10
5 5755204042 นางสาวภัทรลักษมี วิระบุตร รัฐประศาสนศาสตร์10
6 5755204043 ร้อยตำรวจโท พิทักษ์ ราชโสภา รัฐประศาสนศาสตร์10
7 5755204047 นางสาวลักษิกา วงศ์พุฒิ รัฐประศาสนศาสตร์10
8 5755204051 นายสมพงษ์ สุกใส รัฐประศาสนศาสตร์10
9 5755204053 นางสาวสิรีธร โพธิ์ศรี รัฐประศาสนศาสตร์10
10 5755204056 นางสาวสุดารัตน์ สุขสนอง รัฐประศาสนศาสตร์10
11 5755204058 นางสาวณัฐิดา แก้วก้าว รัฐประศาสนศาสตร์10
12 5755204060 ดาบตำรวจ เสวย เพ็งจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์10
13 5755304002 นางสาวผกามาส ป๊อกสอน รัฐประศาสนศาสตร์10
14 5755304003 นางสาวพรรษชล วงษ์สุข รัฐประศาสนศาสตร์10
15 5755304005 นายสุทธิรักษ์ บุตรดี รัฐประศาสนศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University