Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000457 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 7
หมุ่19
สถาบันมจร พระนครศรีอยุธยา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 5601202008 พระวรวิทย์ วชิรปญฺโญ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
2 5701202068 พระฐิติพงษ์ จิรภทฺโท สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
3 5701204037 นายสมพัตร์ ตะวันเมืองตาก สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
4 5701204042 พระสมยศ อริโย สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
5 5701204045 พระทศพล ฃิตูปการี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
6 5701204050 Dam Dalavong สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
7 5701204051 พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
8 5701204054 นายอติวิชญ์ จวบรัมย์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
9 5701204055 พระมหากฤษฎา สุรปญฺโฅ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
10 5701204062 พระณัฐพล รตนพโล สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
11 5701204063 พระรัชพล ปภสฺสโร สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
12 5701204065 พระเบญจรงค์ สุรปญฺโญ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
13 5701204069 นายทศพร สะและ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
14 5701204087 พระสีน้ำ พฺรหฺมรกฺโข สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
15 5701204093 พระมหาสุรศักดิ์ รุจิธมฺโม สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
16 5701204094 พระมหาฉัตรชัย จิรวฑฺฒโน สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
17 5901404002 พระมหากฤษขจรเกียรติ กิตฺติเมธี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University