Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000457 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 7
หมุ่1
สถาบันวิทยาลัยสงฆ์ระยอง
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 5872204001 พระเรวัตร ธมฺมจาโร การจัดการเชิงพุทธ10
2 5872204002 พระชัยสิทธิ์ ปุญฺญภาโค การจัดการเชิงพุทธ10
3 5872204004 พระบุญเลิศ สุรินฺโท การจัดการเชิงพุทธ10
4 5872204005 พระประเสริฐ ขนฺติโก การจัดการเชิงพุทธ10
5 5872204007 พระวิจิตร วิสุทฺโธ การจัดการเชิงพุทธ10
6 5872204008 พระวิรัต รตนโชโต การจัดการเชิงพุทธ10
7 5872204010 พระวัฒนชัย ปญฺฅาพโล การจัดการเชิงพุทธ10
8 5872204012 พระสุรพงษ์ ชยวุฑฺโฒ การจัดการเชิงพุทธ10
9 5872204015 พระอาร์ชวัส สุขิโต การจัดการเชิงพุทธ10
10 5872204016 พระครูวิสุทธิ์รัตนาภรณ์ ปริสุทฺโธ การจัดการเชิงพุทธ10
11 5872204017 พระปลัดสมเจตน์ สิริจนฺโท การจัดการเชิงพุทธ10
12 5872204018 พระชัยยศ อกิญฺจโน การจัดการเชิงพุทธ10
13 5872204019 พระปลัดธนาวุฒิ ชุติวณฺโณ การจัดการเชิงพุทธ10
14 5872204020 พระณัฐวุฒิ สุขิโต การจัดการเชิงพุทธ10
15 5872204094 พระครูใบฎีกาสำรอง ธมฺมทินฺโน การจัดการเชิงพุทธ10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University