Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000457 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 7
หมุ่1
สถาบันวิทยาลัยสงฆ์เลย
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 5720201019 พระเฉลิมชัย อธิปญฺโญ รัฐศาสตร์10
2 5720202009 นายยุทธณา แก้วบ่อ รัฐศาสตร์10
3 5720204001 พระสถิตย์ สุทฺธิมโน รัฐศาสตร์10
4 5720204002 พระชาญยุทธ ชวนปญฺโฅ รัฐศาสตร์10
5 5720204003 พระฤทธิรงค์ ธีรงฺกุโร รัฐศาสตร์10
6 5720204004 พระมหาอภิสิทธิ์ อภิปญฺโฅ รัฐศาสตร์10
7 5720204005 พระมหาวราพล วรคุโณ รัฐศาสตร์10
8 5720204006 สามเณรกลวิทย์ จันทร์ประทัด รัฐศาสตร์10
9 5720204007 พระภาณุวัฒน์ ทิตฺตธมฺโม รัฐศาสตร์10
10 5720204009 พระสมชาติ สีลเตโช รัฐศาสตร์10
11 5720204010 พระอนุสรณ์ อนุตฺตโร รัฐศาสตร์10
12 5720204042 พระปรีชา ชยาภรโณ รัฐศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University