Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000457 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 7
หมุ่1
สถาบันวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 5732204029 นางสาวฉัตรกมล ดวงเด่น รัฐประศาสนศาสตร์40
2 5732204031 นายชัยยงค์ ทองเพชร รัฐประศาสนศาสตร์40
3 5732204038 นางสาวบุษบาวิลิศ ตราทิพย์ รัฐประศาสนศาสตร์40
4 5732204039 นายประกาศิต ชนะวาที รัฐประศาสนศาสตร์40
5 5732204041 นายพัฒนะ อินแนน รัฐประศาสนศาสตร์10
6 5732204042 สิบโท ยงยุทธ จันทา รัฐประศาสนศาสตร์40
7 5732204043 นางสาวรุ่งทิพย์ อุ่นแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์40
8 5732204044 นางวรรณิดา คำพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์40
9 5732204046 นางสาววรางคณา เรืองน้อย รัฐประศาสนศาสตร์40
10 5732204048 นางวันทนีย์ เย็นจิต รัฐประศาสนศาสตร์40
11 5732204050 ร้อยตำรวจโท สายชน ดาบัว รัฐประศาสนศาสตร์40
12 5732204051 นางสาวสิรินภา สังข์ทอง รัฐประศาสนศาสตร์40
13 5732204053 นางสาวสุพัตรา ทิอ่อน รัฐประศาสนศาสตร์10
14 5732204056 นายชัยวลัญช์ สุดเลิศธนาพิพัฒน์ รัฐประศาสนศาสตร์40
15 5732204057 นางสาวธัญญลักษณ์ ทองดา รัฐประศาสนศาสตร์40
16 5732204058 นางสาวพรนภัส ใจโพธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University