Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000457 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 7
หมุ่3
สถาบันวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 5735202012 พระมหาศราวุฒิ ปญฺฅาวุฑฺฒิ รัฐศาสตร์10
2 5735204001 สามเณรคมสัน แปงอุด รัฐศาสตร์10
3 5735204002 พระชัชชัย สุจิตฺโต รัฐศาสตร์10
4 5735204003 พระณัฐวุฒิ รตนทินฺนวํโส รัฐศาสตร์10
5 5735204006 นายพัชรพงษ์ คำแคว่น รัฐศาสตร์10
6 5735204007 พระพินิจ สิริวิชโย รัฐศาสตร์10
7 5735204008 สามเณรภักดี เพตะกร รัฐศาสตร์10
8 5735204011 สามเณรสิงหราช  รัฐศาสตร์10
9 5735204013 สามเณรเอกลักษณ์ เมืองเล็น รัฐศาสตร์10
10 5735204014 นายสมมาตร วงค์วิริยะ รัฐศาสตร์10
11 5735204018 นายชัยณรงค์ ลอยฟ้า รัฐศาสตร์10
12 5735204019 นางสาวนุชนาฏ ไชยมูล รัฐศาสตร์10
13 5735204020 นายวรัทยา ธรรมราช รัฐศาสตร์10
14 5735204033 นางสาวณปภัช พุ่มพวง รัฐศาสตร์10
15 5735204036 นายศุภกานต์ ศรีสอาด รัฐศาสตร์10
16 5735204037 นางสาวสุภาภรณ์ สุขสาด รัฐศาสตร์10
17 5735204123 พระอรุณ ปญฺญาวโร รัฐศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University