Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000457 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 7
หมุ่1
สถาบันมจร พระนครศรีอยุธยา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 5801204078 พระปลัดกนก สุทฺธิมโน การจัดการเชิงพุทธ10
2 5801204085 พระครูสังฆรักษ์วิกรม ปิยธโร การจัดการเชิงพุทธ10
3 5801204115 พระอนพัทย์ ฃิตธมฺโม การจัดการเชิงพุทธ10
4 5801204120 พระครูสุขุมโชติธรรม โชติธมฺโม การจัดการเชิงพุทธ10
5 5801204121 พระครูอรุณธรรมรส อรุโณ การจัดการเชิงพุทธ10
6 5801204122 พระครูปลัดชยาวัทน์ จิตฺตวิริโย การจัดการเชิงพุทธ10
7 5801204123 พระมหาชัยสิทธิ์ ชยสิทฺโธ การจัดการเชิงพุทธ10
8 5801204124 พระปลัดสุริยนต์ สิริวณฺโณ การจัดการเชิงพุทธ10
9 5801204127 นายโกสิทธิ์ ทองเนื้อดี การจัดการเชิงพุทธ10
10 5801204128 พระสมุห์ฉลอง รตนปญฺโฅ การจัดการเชิงพุทธ10
11 5801204130 พระอธิการทรงศักดิ์ ถิรธมฺโม การจัดการเชิงพุทธ10
12 5801204131 พระอธิการมาโนชค์ สิริปฅฺโฅ การจัดการเชิงพุทธ10
13 5801204132 พระปลัดชุมพล สิริวณฺโณ การจัดการเชิงพุทธ10
14 5801204133 พระอธิการประเวช ฃิตาจาโร การจัดการเชิงพุทธ10
15 5801204134 พระพุทธชาติ อาภากโร การจัดการเชิงพุทธ10
16 5801204135 พระมนตรี ปริสุทฺโธ การจัดการเชิงพุทธ10
17 5801204136 พระวิโรจน์ อาภากโร การจัดการเชิงพุทธ10
18 5801204137 พระสมนึก วรธมฺโม การจัดการเชิงพุทธ10
19 5801204138 พระมหาสมปอง กลฺยาณธมฺโม การจัดการเชิงพุทธ10
20 5801204139 พระสิทธิพงษ์ เตชปญฺโญ การจัดการเชิงพุทธ10
21 5801204140 พระปลัดสุวรรณ ชาตวีโร การจัดการเชิงพุทธ10
22 5801204142 พระสนธยา ฃิตคุโณ การจัดการเชิงพุทธ10
23 5801204144 พระธรรมนูญ จนฺทสาโร การจัดการเชิงพุทธ10
24 5801204145 พระครูวินัยธรศิริเชษฐ์ สิริวฑฺฒโน การจัดการเชิงพุทธ10
25 5801204146 นายชาญชัย ชูธรรม การจัดการเชิงพุทธ10
26 5801204147 พระพัฒน์ธนพงศ์ สุวฑฺฒโน การจัดการเชิงพุทธ10
27 5801204148 พระปลัดสมศักดิ์ ฅาณสาโร การจัดการเชิงพุทธ10
28 5801204149 พระใบฎีกาปิยะรัตน์ ปิยรตฺตโน การจัดการเชิงพุทธ10
29 5801204151 พระครูปลัดเฉลิมพร อภิวโร การจัดการเชิงพุทธ10
30 5801204153 พระมหาธานี วรภาณี การจัดการเชิงพุทธ10
31 5801204154 พระครูปลัดเสริมศักดิ์ สุภทฺโท การจัดการเชิงพุทธ10
32 5801204156 พระสมุห์สมบัติ ชวโน การจัดการเชิงพุทธ10
33 5801204162 นายวัชระ ชัยอาคม การจัดการเชิงพุทธ10
34 5801304005 พระครูธรรมธรพัฒน์โอทอง ฃานวุฑฺโฒ การจัดการเชิงพุทธ10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University