Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
 
ตารางการใช้ห้อง
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์ระยอง อาคารพระเทพคุณาธาร
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  25/5/2563 - 31/5/2563 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จันทร์
 
 
-
 
          
 
อังคาร
 
 
-
 
          
 
พุธ
 
 
-
 
          
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
          
 
ศุกร์
 
 
-
 
          
เสาร์    301 000139
(2) 2,
L1
 000103
(2) 2,
L1
  000102
(2) 2,
L1
 000116
(2) 2,
L1
  000108
(2) 2,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร
L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาตรี (เทียบโอน)
L3 = อนุปริญญา
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L7 = สัมฤทธิบัตร
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University