Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : 
 สาขาวิชา : 

 1   หมาวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 1.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 104
 2.1   วิชากลุ่มพระพุทธศาสนาหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 2.1.1   กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนาหน่วยกิตต่ำสุด : 14
 2.1.2   กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 2.1.3   กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระหน่วยกิตต่ำสุด : 4
 2.2   วิชาแกนการพัฒนาสังคมหน่วยกิตต่ำสุด : 33
 2.3   วิชาเฉพาะด้านการพัฒนาสังคมหน่วยกิตต่ำสุด : 32
 2.4   วิชาเลือกเฉพาะสาขาการพัฒนาสังคม+เลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 15
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University