Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.วิทยาเขตนครราชสีมา แจ้งรับตารางเรียนภาคเรียนที่1 ปี2561(ด่วนที่สุด)
วิทยาเขตนครราชสีมา ได้จัดตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นิสิตสามารถเข้าดูตารางเรียนได้ ด้วยการลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระบบทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ (เงื่อนไขการลงทะเบียนออนไลน์ 1.ไม่ติดค้างค่าธรรมเนียม 2.ประเมินอาจารย์สอนในระบบครบทุกรายวิชา) กำหนดปฐมนิเทศเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึษา ๒๕๖๑ วันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยคม(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ชั้น ๓
ประกาศโดย   กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี   วันที่ประกาศ   19 พฤษภาคม 2561
 2.มจร วิทยาเขตอุบลฯ เพิ่มศักยภาพด้านทะเบียนและวัดผล และการสอนของอาจารย์(ด่วนที่สุด)
วันที่ 15-16 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (สายสนับสนุน) และโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับอาจารย์ ห้องประชุมพระพรหมวชิรญาณ โดยมีพระเทพวราจารย์,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี เป็นประธาน โดยทางวิทยาเขตจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยาภาพเจ้าหน้าที่ด้านทะเบียนและวัดผล ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบทะเบียนนิสิตของมหาวิทยาลัยในทุกๆด้าน และเตรียมความพร้อมข้อมูลนิสิตรุ่นที่ 63 ที่จะเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติการสำเร็จการศึกษา ในการนี้ ทางส่วนงานได้นิมนต์ พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม, ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร. ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ดร. ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต เป็นวิทยากรอบรมและแนะนำตลอดโครงการ
ประกาศโดย   วิทยาเขตอุบลราชธานี   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2560
 3.วิทยาเขตนครราชสีมา กำหนดให้รุ่นที่ ๖๓ ยื่นขอจบการศึกษา(ด่วนที่สุด)
วิทยาเขตนครราชสีมา กำหนดให้นิสิตรุ่นที่ ๖๓ ที่เรียนครบตามหลักสูตร อยู่ในระหว่างปฏิบัติศาสนกิจ และนิสิตที่รุ่นที่ ๖๒ ตกค้าง(เนื่องจากไม่ปฏิบัติศาสนกิจ) ได้ยื่นเรื่องขอจบการศึกษา ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ชั้น ๒ อาคารเรียนวิทยาเขตนครราชสีมา โทร. ๐๔๔-๙๒๔๕๖๐
ประกาศโดย   กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2560
 4.วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จัดอบรมการกรอกเกรดออนไลน์สำหรับคณาจารย์(ด่วนที่สุด)
มจร วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จัดโครงการเรียนรู้สู่คุณภาพด้วยการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง"การอบรมพัฒนาระบบทะเบียน การเงินและการกรอกเกรดออนไลน์" ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2558 โดยมี พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.ส่วนทะเบียนนิสิต,พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร. ผอ.ส่วนประเมินผลการศึกษา,พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้แนะนำเพื่อพัฒนาระบบการบริหารและปฏิบัติการสู่คุณภาพต่อไป_//วส.พุทธโสธรนิวส์ : ภาพข่าว //พิชิต เชาว์ชาญ : รายงาน
ประกาศโดย   วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University