Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.รับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี,โทและเอก ปีการศึกษา๒๕๖๓(ด่วนที่สุด)
วันที่ 1 มกราคม – 30 พฤษภาคม 2563 รับสมัครนิสิต ผ่านระบบออนไลน์ https://forms.gle/Wmmtyy4ad4por9vDA หรือสมัครด้วยเอง ฟรีค่าสมัคร ที่ มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา ห้องB 103 อาคารบัณฑิตศึกษารัชดานุสรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา โทร.0862516400
ประกาศโดย   กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี   วันที่ประกาศ   10 มีนาคม 2563
 2.ข่าวประชาสัมพันธ์ วส.พุทธโสธร(ด่วนที่สุด)
วันที่ 1 มกราคม – 30 พฤษภาคม 2563 เปิดรับสมัครนิสิต ผ่านระบบออนไลน์หรือสมัครด้วย ตนเองที่งานทะเบียนและวัดผล ห้อง 304 อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร (ติดต่อสอบถาม 088-388-8504
ประกาศโดย   พระมหาเกรียงไกร กิตฺติปุญฺโญ   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2563
 3.นิสิตใหม่รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต ปี2562 วข.นครราชสีมา(ด่วนที่สุด)
กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตปีการศึกษา 2562 วันที่ 7-8 และ 11 - 20 มิถุนายน 2562ที่ห้อง B 102 อาคารรัชดานุสรณ์ มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา ขั้นตอน 1.เขียนรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มรายงานตัว 2. ยื่นเอกสารหลักฐานการศึกษาพร้อมใบรายงานตัว 3. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร ออกรหัสประจำตัว 4. เข้าระบบ ทะเบียนออไลน์ ลงทะเบียนด้วยตนเอง 5. ตรวจสอบข้อมูลในระบบ 6. ติดต่อชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ห้อง A 104 ด้วยการแจ้งรหัสประจำตัว 10 หลัก 7.รับใบเสร็จ ปฐมนิเทศเปิดเรียนวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ)
ประกาศโดย   กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี   วันที่ประกาศ   19 พฤษภาคม 2562
 4.มจร วิทยาเขตอุบลฯ เพิ่มศักยภาพด้านทะเบียนและวัดผล และการสอนของอาจารย์(ด่วนที่สุด)
วันที่ 15-16 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (สายสนับสนุน) และโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับอาจารย์ ห้องประชุมพระพรหมวชิรญาณ โดยมีพระเทพวราจารย์,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี เป็นประธาน โดยทางวิทยาเขตจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยาภาพเจ้าหน้าที่ด้านทะเบียนและวัดผล ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบทะเบียนนิสิตของมหาวิทยาลัยในทุกๆด้าน และเตรียมความพร้อมข้อมูลนิสิตรุ่นที่ 63 ที่จะเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติการสำเร็จการศึกษา ในการนี้ ทางส่วนงานได้นิมนต์ พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม, ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร. ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ดร. ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต เป็นวิทยากรอบรมและแนะนำตลอดโครงการ
ประกาศโดย   วิทยาเขตอุบลราชธานี   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2560
 5.วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จัดอบรมการกรอกเกรดออนไลน์สำหรับคณาจารย์(ด่วนที่สุด)
มจร วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จัดโครงการเรียนรู้สู่คุณภาพด้วยการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง"การอบรมพัฒนาระบบทะเบียน การเงินและการกรอกเกรดออนไลน์" ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2558 โดยมี พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.ส่วนทะเบียนนิสิต,พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร. ผอ.ส่วนประเมินผลการศึกษา,พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้แนะนำเพื่อพัฒนาระบบการบริหารและปฏิบัติการสู่คุณภาพต่อไป_//วส.พุทธโสธรนิวส์ : ภาพข่าว //พิชิต เชาว์ชาญ : รายงาน
ประกาศโดย   วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University