Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ลงทะเบียนรับตารางเรียนภาคเรียนที่2 ปี2561 วข.นครราชสีมา(ด่วนที่สุด)
วิทยาเขตนครราชสีมา แจ้งตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 อยู่ในระบบทะเบียนออนไลน์ นิสิตสามารถเข้าเช็คตารางเรียนได้ ด้วยการเข้าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในระบบทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 - 30 พฤศจิกายน 2561 (เงื่อนไขการลงทะเบียนออนไลน์ 1.ไม่ติดค้างค่าธรรมเนียม 2.ประเมินอาจารย์สอนในระบบครบทุกรายวิชา) กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึษา 2561 วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี   วันที่ประกาศ   19 พฤษภาคม 2561
 2.มจร วิทยาเขตอุบลฯ เพิ่มศักยภาพด้านทะเบียนและวัดผล และการสอนของอาจารย์(ด่วนที่สุด)
วันที่ 15-16 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (สายสนับสนุน) และโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับอาจารย์ ห้องประชุมพระพรหมวชิรญาณ โดยมีพระเทพวราจารย์,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี เป็นประธาน โดยทางวิทยาเขตจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยาภาพเจ้าหน้าที่ด้านทะเบียนและวัดผล ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบทะเบียนนิสิตของมหาวิทยาลัยในทุกๆด้าน และเตรียมความพร้อมข้อมูลนิสิตรุ่นที่ 63 ที่จะเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติการสำเร็จการศึกษา ในการนี้ ทางส่วนงานได้นิมนต์ พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม, ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร. ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ดร. ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต เป็นวิทยากรอบรมและแนะนำตลอดโครงการ
ประกาศโดย   วิทยาเขตอุบลราชธานี   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2560
 3.วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จัดอบรมการกรอกเกรดออนไลน์สำหรับคณาจารย์(ด่วนที่สุด)
มจร วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จัดโครงการเรียนรู้สู่คุณภาพด้วยการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง"การอบรมพัฒนาระบบทะเบียน การเงินและการกรอกเกรดออนไลน์" ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2558 โดยมี พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.ส่วนทะเบียนนิสิต,พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร. ผอ.ส่วนประเมินผลการศึกษา,พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้แนะนำเพื่อพัฒนาระบบการบริหารและปฏิบัติการสู่คุณภาพต่อไป_//วส.พุทธโสธรนิวส์ : ภาพข่าว //พิชิต เชาว์ชาญ : รายงาน
ประกาศโดย   วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2558
 4.เปิดรับสมัครตั้งแต่ 3 มกราคม ถึง 31 พฤษภาคม 2562
ติดต่อสอบถาม 035-248000 ต่อ 8062 พระมหากฤษฎา ผอ.ส่วนทะเบียนนิสิต 098-8689896 พระมหาวริทร์ชาการ นักวิชาการศึกษา 098-3244118 พระประจิรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป 098-2846462
ประกาศโดย   Krisada   วันที่ประกาศ   3 มกราคม 2562
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University