Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายจัดอบรมการกรอกเกรดออนไลน์สำหรับคณาจารย์(ด่วนที่สุด)
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดยพระรัตนมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ จัดโครงการพัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารเทศ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ ในการนี้ได้เชิญวิทยากรจากสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ประกอบไปด้วยพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ นักวิชาการศึกษา และคุณเอกพล สร้อยจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมถ่ายทอดและแนะนำระบบทะเบียนนิสิตในด้านต่างๆ ประกอบไปด้วย ระบบกรอกเกรดออนไลน์สำหรับอาจารย์ ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ระบบทะเบียนนิสิตเชื่อมการเงิน การติดตั้งระบบทะเบียนนิสิตเพื่อให้เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ เป็นต้น
ประกาศโดย   วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย   วันที่ประกาศ   13 มีนาคม 2558
 2.กำหนดการ วันประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๘(ด่วนที่สุด)
๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สัมมนาทางวิชาการ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซ้อมรับปริญญา ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ วันประสาทปริญญา ข่าวด่วน ถึงว่าที่พุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๖๐ ที่จะสำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ ขณะนี้ทุกส่วนงานกำลังรวบรวมรายชื่อ และตรวจสอบผลการเรียนของท่าน เพื่อที่จะนำเสนอเข้าสภาฯพิจารณาอนุมัติปริญญาให้ท่าน สิ่งที่ทุกท่านต้องทำอย่างเร่งด่วนในขณะนี้คือ ตรวจดูผลการเรียนของตนเอง ถ้าพบไม่สมบูรณ์ประการใดให้รีบดำเนินการติดต่อยังฝ่ายทะเบียนส่วนงานของท่าน เป็นการด่วน และที่สำคัญอย่าลืมชำระหนี้สินให้เรียบร้อยด้วยนะครับ มิเช่นจะถูกคัดชื่อออก ครับ
ประกาศโดย   กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี วข.นครราชสีมา   วันที่ประกาศ   7 มกราคม 2558
 3.วิทยาเขตหนองคายจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบทะเบียนและการเงิน(ด่วนที่สุด)
สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบทะเบียนและการเงิน โดยมีพระเดชพระคุณพระราชรัตนาลงกรณ์,ดร รองอธิกาบดี มจร วิทยาเขตหนองคาย และได้รับความร่วมมือจากวิทยากร สำนักทะเบียนและวัดผล โดยมีพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม รก.ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต,พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ รก.ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา,พระมหากฤษดา กิตฺติโสภโณ นักวิชาการศึกษา และคณะ ให้การอบรบรมครั้งนี้ ครั้งนี้เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในด้านการกรอกเกรดออนไลท์/ฐานข้อมูลนิสิต/ระบบการเงินที่เชื่อมทะเบียนนิสิต/การรับสมัคร/การขึ้นทะเบียน/การวัดผลประเมินผล/ การกรอกเกรดออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต/การประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์/การสำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นต้น มีผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่เข้าร่วมฯ จำนวน 30 รูป/คน ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
ประกาศโดย   วิทยาเขตหนองคาย   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2557
 4.วิทยาเขตอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ และอบรมการประเมินการสอนอาจารย์ออนไลน์(ด่วนที่สุด)
วิทยาเขตอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ และอบรมการประเมินการสอนอาจารย์ออนไลน์
ประกาศโดย   วิทยาเขตอุบลราชธานี   วันที่ประกาศ   26 พฤศจิกายน 2557
 5.วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ และอบรมการประเมินการสอนอาจารย์ออนไลน์(ด่วนที่สุด)
วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ และอบรมการประเมินการสอนอาจารย์ออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๓ รูป/คน
ประกาศโดย   วิทยาเขตขอนแก่น   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2557
 6.วิทยาเขตนครราชสีมา ลงทะเบียนชำระเงินในระบบภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗(ด่วนที่สุด)
วิทยาเขตนครราชสีมา กำหนดลงทะเบียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทุกชั้นปี คณะ ระหว่างวันที่ ๑๕ ตุลาคม ถึง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ...ให้นิสิตเข้าระบบทะเบียน สั่งพิมพ์ใบชำระเงิน แล้วนำไปชำระได้ที่ ฝ่ายการเงินของวิทยาเขตนครราชสีมาเท่านั้น เพื่อฝ่ายการเงินจะได้ตัดยอดหนี้และออกใบเสร็จให้ ย้ำอีกครั้ง....ให้นิสิตชำระเงินที่ฝ่ายการเงินของวิทยาเขตนครราชสีมาเท่านั้น ห้ามไปชำระกับธนาคาร โดยเด็ดขาด! ***กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ พิธีเปิด ห้อง ประชุมชั้น ๓ อาคารพระเทพวิทยาคม ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป......
ประกาศโดย   กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2557
 7.วิทยาเขตสุรินทรจัดอบรมกรอกเกรดออนไลน์สำหรับคณาจารย์(ด่วนที่สุด)
วิทยาเขตสุรินทรจัดอบรมกรอกเกรดออนไลน์สำหรับคณาจารย์ วิทยาเขตสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบทะเบียนและการเงิน โดยการจัดทำศูนย์บริการวิชาการ ณ ห้องประชุมอาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสรสนเทศ(สมเด็จพระพุฒาจารย์) ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2557 ในกาลนี้ สำนักทะเบียนและวัดผล นำโดยพระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม,ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักฯ,พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม รก.ผอ.ส่วนทะเบียนนิสิต,พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ รก.ผองส่วนประเมินผลการศึกษา และทีมงานคณะวิทยากร ดำเนินการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติการฯ ขอขอบคุณ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ มา ณ โอกาสนี้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 กันยายน 2557
 8.วิทยาเขตพะเยาจัดอบรมกรอกเกรดออนไลน์สำหรับคณาจารย์(ด่วนที่สุด)
วิทยาเขตพะเยาจัดอบรมกรอกเกรดออนไลน์สำหรับคณาจารย์ จำนวน 65 รูป/คน
ประกาศโดย   นายณัฐพล วงศ์ไชย   วันที่ประกาศ   28 สิงหาคม 2557
 9.Facebook สำนักทะเบียนและวัดผล ส่วนกลาง มจร.(ด่วนที่สุด)
http://www.facebook.com/regmcu นิสิตสามารถติดตามข่าวสารของสำนักทะเบียนและวัดผล ได้อีกช่องทางหนึ่งครับ กด ถูกใจ หลังชื่อ กองทะเบียนและวัดผล เพื่อติดตามข่าวสารด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประกาศโดย   ฝ่ายประเมินผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 กุมภาพันธ์ 2555
 10.วิทยาเขตแพร่ แจ้งประกาศมหาวิทยาลัย ให้นิสิตประเมินการสอนอาจารย์ออนไลน์(ด่วน)
ตามมติสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เรื่องอนุมัติใช้ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ โดยอธิการบดีได้อนุมัติลงนามในประกาศแล้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2557 เป็นต้นไป นิสิตระดับปริญญาตรี โท เอก ทุกรูป/คนต้องทำการประเมินการสอนอาจารย์ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถดูผลการเรียนได้ ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และนโยบายของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ได้กำหนดให้นิสิตได้ทำการประเมินการสอนอาจารย์ออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2558 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประเมินการสอนอาจารย์ออนไลน์ ติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่
ประกาศโดย   พิราวรรณ จักรคำ   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2558
 11.ปฏิทินการศึกษาและตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗
ฝ่ายการจัดการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตพะเยา ได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินการศึกษาและตารางเรียนตารางสอน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนี้ ปฏิทินการศึกษา (ภาคปกติ) ปฏิทินการศึกษา (คฤหัสถ์) ตารางเรียน (ภาคปกติ) ตารางเรียน (คฤหัสถ์)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 สิงหาคม 2557
 12.สมัครรับผลการศึกษาผ่าน SMS
ฟรี อับเดททุกข่าวสารการศึกษา สมัครรับข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS ให้คุณอัพเดทข้อมูลการศึกษาก่อนใคร ข่าวสารหน้า web ทะเบียน จะส่งถึงมือคุณทันที อัพเดทผลการเรียน เกรดรายวิชาทันทีที่เกรดออกผ่านหน้า WEB ข่าวสารหน้า web ทะเบียน จะส่งถึงมือคุณทันที นิสิตสามารถลงทะเบียนเพื่อรับ ผลการศึกษา และข่าวสารจากมหาวิทยาลัยได้ *** Free *** โดยเลือก ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารทาง SMS โดยสมัครผ่านweb http://regweb.mcu.ac.th/ หรือ สมัครผ่าน SMS บนมือถือของคุณ STEP 1 ส่ง SMS โดยพิมพ์ รหัสนักศึกษา, พาสเวิร์ด ของเวบทะเบียน ส่งไปที่หมายเลข 9010144 (Type SMS Student ID, Web Password send to 9010144) STEP 2 รอรับ SMS ยืนยันการเป็นสมาชิก (Wait for confirmation message from SMS) โดยท่านสามารถสมัครใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระบบโทรศัพท์ของ AIS และ one2call เท่านั้น
ประกาศโดย   พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ   วันที่ประกาศ   2 กันยายน 2552
 13.ตารางการเดินรถไปมจร.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
นิสิตสามารถคลิ๊กดาวน์โหลดที่หัวข้อข่าวเกี่ยวกับตารางการเดินรถไปกลับในเส้นทางต่างๆ เพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศโดย   กองทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2553
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University