Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.วิทยาเขตนครราชสีมา กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐(ด่วนที่สุด)
วิทยาเขตนครราชสีมา กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับปริญญาตรี เปิดเรียนที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศโดย   กิตตพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2560
 2.วิทยาเขตนครราชสีมา กำหนดลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๒ ปี ๒๕๖๐(ด่วนที่สุด)
วิทยาเขตนครราชสีมา กำหนดลงทะเบียนเรียนในระบบทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ยื่นลงทะเบียนซ่อมเสริมวันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นิสิตจะต้องลงทะเบียนในระบบเท่านั้น หากเลยกำหนดจะถูกปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และจะถูกปรับสถานะพ้นสภาพนิสิต หากถูกปรับพ้นสภาพแล้วจะกลับเข้ามาเรียนจะต้องยื่นเรื่องใหม่พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมคืนสถานภาพ นิสิตที่ลงทะเบียน สามารถดูตารางเรียน อาจารย์สอนในรายวิชาที่เรียน ห้องเรียน และปฏิทินการศึกษา ตลอดทั้งค่าใช้จ่ายจะแจ้งในระบบ ติดต่อชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ ห้องการเงิน อาคารชั้น ๑ มจร.นครราชสีมา เพียงยื่นบัตรนิสิตหรือแจ้งรหัสนิสิตกับการเงิน
ประกาศโดย   กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2560
 3.วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จัดอบรมการกรอกเกรดออนไลน์สำหรับคณาจารย์(ด่วนที่สุด)
มจร วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จัดโครงการเรียนรู้สู่คุณภาพด้วยการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง"การอบรมพัฒนาระบบทะเบียน การเงินและการกรอกเกรดออนไลน์" ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2558 โดยมี พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.ส่วนทะเบียนนิสิต,พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร. ผอ.ส่วนประเมินผลการศึกษา,พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้แนะนำเพื่อพัฒนาระบบการบริหารและปฏิบัติการสู่คุณภาพต่อไป_//วส.พุทธโสธรนิวส์ : ภาพข่าว //พิชิต เชาว์ชาญ : รายงาน
ประกาศโดย   วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2558
 4.Facebook สำนักทะเบียนและวัดผล ส่วนกลาง มจร.(ด่วนที่สุด)
http://www.facebook.com/regmcu นิสิตสามารถติดตามข่าวสารของสำนักทะเบียนและวัดผล ได้อีกช่องทางหนึ่งครับ กด ถูกใจ หลังชื่อ กองทะเบียนและวัดผล เพื่อติดตามข่าวสารด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประกาศโดย   ฝ่ายประเมินผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 กุมภาพันธ์ 2555
 5.วิทยาเขตแพร่ แจ้งนิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์(ด่วน)
วิทยาเขตแพร่ ได้เปิดทำการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2559 เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 และจะสิ้นสุดภาคการศึกษา วันที่ 9 มีนาคม 2560 จึงแจ้งให้นิสิตของวิทยาเขตแพร่ทุกรูป/คน ได้ทำการประเมินอาจารย์ผู้สอน โดยนิสิตภาคเสาร์-อาทิตย์ เริ่มประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2559 ถึง 30 ม.ค. 2560ภาคปกติทุกสาขาวิชาเริ่มประเมินตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ถึง 15 มี.ค. 2560 นิสิตท่านใดที่ไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถดูผลการเรียนในภาคนั้นๆได้
ประกาศโดย   พิราวรรณ จักรคำ   วันที่ประกาศ   20 ธันวาคม 2559
 6.NEW MSG
NEW MSG
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2560
 7.แจ้งนิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
วิทยาเขตแพร่ ได้เปิดทำการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2559 เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 และจะสิ้นสุดภาคการศึกษา วันที่ 9 มีนาคม 2560 จึงแจ้งให้นิสิตของวิทยาเขตแพร่ทุกรูป/คน ได้ทำการประเมินอาจารย์ผู้สอน โดยนิสิตภาคเสาร์-อาทิตย์ เริ่มประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2559 ถึง 30 ม.ค. 2560ภาคปกติทุกสาขาวิชาเริ่มประเมินตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ถึง 15 มี.ค. 2560 นิสิตท่านใดที่ไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถดูผลการเรียนในภาคนั้นๆได้
ประกาศโดย   พิราวรรณ จักรคำ   วันที่ประกาศ   20 ธันวาคม 2559
 8.วิทยาเขตแพร่ แจ้งนิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ (ด่วน)
วิทยาเขตแพร่ ได้เปิดทำการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2559 เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 และจะสิ้นสุดภาคการศึกษา วันที่ 9 มีนาคม 2560 จึงแจ้งให้นิสิตของวิทยาเขตแพร่ทุกรูป/คน ได้ทำการประเมินอาจารย์ผู้สอน โดยนิสิตภาคเสาร์-อาทิตย์ เริ่มประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2559 ถึง 30 ม.ค. 2560ภาคปกติทุกสาขาวิชาเริ่มประเมินตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ถึง 15 มี.ค. 2560 นิสิตท่านใดที่ไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถดูผลการเรียนในภาคนั้นๆได้
ประกาศโดย   พิราวรรณ จักรคำ   วันที่ประกาศ   20 ธันวาคม 2559
 9.วิทยาเขตแพร่ แจ้งนิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ (ด่วน)
NEW MSG
ประกาศโดย   พิราวรรณ จักรคำ   วันที่ประกาศ   20 ธันวาคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University