Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.วิทยาเขตนครราชสีมา กำหนดเปิดเรียนภาคเรีนยที่ 2 ปีการศึกษา2558(ด่วนที่สุด)
มจร.นครราชสีมา กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 12.00 น. ณ หอประชุมอาคารพระเทพวิทยาคม และเปิดให้นิสิตปี 1 - 4 และครุศาสตร์ปี 5 ลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ติดต่อลงทะเบียนชำระเงินได้ที่ ห้องฝ่ายการเงิน ชั้น 1 อาคารเรียนวิทยาเขตนครราชสีมา **การลงทะเบียนให้นิสิตพิมพ์ใบลงทะเบียน นำมายื่นชำระได้ที่ฝ่ายการเงินเท่านั้น (ห้ามนำไปชำระที่ธนาคาร) และอย่าลืมประเมินอาจารย์สอนก่อนสิ้นสุดภาคการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา ถ้าไม่ประเมินในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะปิดอัตโนมัติ ทำให้ไม่สามารถดูผลการเริยนได้..เพื่อให้ระบบไม่ติดขัดเป็นไปอย่างราบรื่นขอความกรุณานิสิตทุกท่านได้ประเมินอาจารย์ ด่วน..สิ้นสุดวันประเมินภาคเรียนที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2558
ประกาศโดย   กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี   วันที่ประกาศ   8 ตุลาคม 2558
 2.วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จัดอบรมการกรอกเกรดออนไลน์สำหรับคณาจารย์(ด่วนที่สุด)
มจร วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จัดโครงการเรียนรู้สู่คุณภาพด้วยการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง"การอบรมพัฒนาระบบทะเบียน การเงินและการกรอกเกรดออนไลน์" ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2558 โดยมี พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.ส่วนทะเบียนนิสิต,พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร. ผอ.ส่วนประเมินผลการศึกษา,พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้แนะนำเพื่อพัฒนาระบบการบริหารและปฏิบัติการสู่คุณภาพต่อไป_//วส.พุทธโสธรนิวส์ : ภาพข่าว //พิชิต เชาว์ชาญ : รายงาน
ประกาศโดย   วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2558
 3.วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี จัดอบรมระบบทะเบียน - การเงิน และการกรอกเกรดออนไลน์(ด่วนที่สุด)
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี จัดโครงการอบรมระบบทะเบียน-การเงิน การกรอกเกรดออนไลน์ และการประเมินการสอนอาจารย์ออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม โดยได้เชิญวิทยากรจากสำนักทะเบียนและวัดผล ส่วนกลางมาให้ความรู้
ประกาศโดย   วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี   วันที่ประกาศ   21 มิถุนายน 2558
 4.วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายจัดอบรมการกรอกเกรดออนไลน์สำหรับคณาจารย์(ด่วนที่สุด)
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดยพระรัตนมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ จัดโครงการพัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารเทศ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ ในการนี้ได้เชิญวิทยากรจากสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ประกอบไปด้วยพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ นักวิชาการศึกษา และคุณเอกพล สร้อยจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมถ่ายทอดและแนะนำระบบทะเบียนนิสิตในด้านต่างๆ ประกอบไปด้วย ระบบกรอกเกรดออนไลน์สำหรับอาจารย์ ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ระบบทะเบียนนิสิตเชื่อมการเงิน การติดตั้งระบบทะเบียนนิสิตเพื่อให้เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ เป็นต้น
ประกาศโดย   วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย   วันที่ประกาศ   13 มีนาคม 2558
 5.วิทยาเขตหนองคายจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบทะเบียนและการเงิน(ด่วนที่สุด)
สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบทะเบียนและการเงิน โดยมีพระเดชพระคุณพระราชรัตนาลงกรณ์,ดร รองอธิกาบดี มจร วิทยาเขตหนองคาย และได้รับความร่วมมือจากวิทยากร สำนักทะเบียนและวัดผล โดยมีพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม รก.ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต,พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ รก.ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา,พระมหากฤษดา กิตฺติโสภโณ นักวิชาการศึกษา และคณะ ให้การอบรบรมครั้งนี้ ครั้งนี้เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในด้านการกรอกเกรดออนไลท์/ฐานข้อมูลนิสิต/ระบบการเงินที่เชื่อมทะเบียนนิสิต/การรับสมัคร/การขึ้นทะเบียน/การวัดผลประเมินผล/ การกรอกเกรดออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต/การประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์/การสำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นต้น มีผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่เข้าร่วมฯ จำนวน 30 รูป/คน ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
ประกาศโดย   วิทยาเขตหนองคาย   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2557
 6.วิทยาเขตสุรินทรจัดอบรมกรอกเกรดออนไลน์สำหรับคณาจารย์(ด่วนที่สุด)
วิทยาเขตสุรินทรจัดอบรมกรอกเกรดออนไลน์สำหรับคณาจารย์ วิทยาเขตสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบทะเบียนและการเงิน โดยการจัดทำศูนย์บริการวิชาการ ณ ห้องประชุมอาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสรสนเทศ(สมเด็จพระพุฒาจารย์) ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2557 ในกาลนี้ สำนักทะเบียนและวัดผล นำโดยพระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม,ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักฯ,พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม รก.ผอ.ส่วนทะเบียนนิสิต,พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ รก.ผองส่วนประเมินผลการศึกษา และทีมงานคณะวิทยากร ดำเนินการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติการฯ ขอขอบคุณ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ มา ณ โอกาสนี้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 กันยายน 2557
 7.วิทยาเขตพะเยาจัดอบรมกรอกเกรดออนไลน์สำหรับคณาจารย์(ด่วนที่สุด)
วิทยาเขตพะเยาจัดอบรมกรอกเกรดออนไลน์สำหรับคณาจารย์ จำนวน 65 รูป/คน
ประกาศโดย   นายณัฐพล วงศ์ไชย   วันที่ประกาศ   28 สิงหาคม 2557
 8.Facebook สำนักทะเบียนและวัดผล ส่วนกลาง มจร.(ด่วนที่สุด)
http://www.facebook.com/regmcu นิสิตสามารถติดตามข่าวสารของสำนักทะเบียนและวัดผล ได้อีกช่องทางหนึ่งครับ กด ถูกใจ หลังชื่อ กองทะเบียนและวัดผล เพื่อติดตามข่าวสารด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประกาศโดย   ฝ่ายประเมินผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 กุมภาพันธ์ 2555
 9.สมัครรับผลการศึกษาผ่าน SMS
ฟรี อับเดททุกข่าวสารการศึกษา สมัครรับข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS ให้คุณอัพเดทข้อมูลการศึกษาก่อนใคร ข่าวสารหน้า web ทะเบียน จะส่งถึงมือคุณทันที อัพเดทผลการเรียน เกรดรายวิชาทันทีที่เกรดออกผ่านหน้า WEB ข่าวสารหน้า web ทะเบียน จะส่งถึงมือคุณทันที นิสิตสามารถลงทะเบียนเพื่อรับ ผลการศึกษา และข่าวสารจากมหาวิทยาลัยได้ *** Free *** โดยเลือก ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารทาง SMS โดยสมัครผ่านweb http://regweb.mcu.ac.th/ หรือ สมัครผ่าน SMS บนมือถือของคุณ STEP 1 ส่ง SMS โดยพิมพ์ รหัสนักศึกษา, พาสเวิร์ด ของเวบทะเบียน ส่งไปที่หมายเลข 9010144 (Type SMS Student ID, Web Password send to 9010144) STEP 2 รอรับ SMS ยืนยันการเป็นสมาชิก (Wait for confirmation message from SMS) โดยท่านสามารถสมัครใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระบบโทรศัพท์ของ AIS และ one2call เท่านั้น
ประกาศโดย   พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ   วันที่ประกาศ   2 กันยายน 2552
 10.ตารางการเดินรถไปมจร.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
นิสิตสามารถคลิ๊กดาวน์โหลดที่หัวข้อข่าวเกี่ยวกับตารางการเดินรถไปกลับในเส้นทางต่างๆ เพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศโดย   กองทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2553
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University