Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี จัดอบรมระบบทะเบียน - การเงิน และการกรอกเกรดออนไลน์(ด่วนที่สุด)
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี จัดโครงการอบรมระบบทะเบียน-การเงิน การกรอกเกรดออนไลน์ และการประเมินการสอนอาจารย์ออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม โดยได้เชิญวิทยากรจากสำนักทะเบียนและวัดผล ส่วนกลางมาให้ความรู้
ประกาศโดย   วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี   วันที่ประกาศ   21 มิถุนายน 2558
 2.วิทยาเขตนครราชสีมา กำหนดทำบัตรนิสิต(ด่วนที่สุด)
งานทะเบียนนิสิตสำนักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา ร่วมกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขาหัวทะเล กำหนดให้นิสิตใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับปริญญาตรี ทำบัตรนิสิต ATM ดังนี้ วันอังคารที่ ๒๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ วันเสาร์ที่ ๒๗ และวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. โดยจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารฯมาดำเนินการที่ห้อง ๒๐๓ อาคารเรียนวิทยาเขตนครราชสีมา หากนิสิตไม่มาทำในวันเวลาดังกล่าว นิสิตจะต้องไปติดต่อทำเองที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาหัวทะเล การทำบัตร ให้นิสิตติดต่อรับเอกสารที่งานทะเบียน โดยมีเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน, หนังสือสุทธิ(เฉพาะพระ), ทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย ๑ นิ้ว ๒ ใบ บัตรนิสิต ATM สามารถใช้เป็นบัตรนิสิต และใช้ร่วมกับธนาคารเพื่อฝากถอนเงินผ่านระบบ เอทีเอ็ม ได้
ประกาศโดย   กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี   วันที่ประกาศ   5 มิถุนายน 2558
 3.นิสิตประเมินอาจารย์สอน..;วิทยาเขตนครราชสีมา(ด่วนที่สุด)
ระบบทะเบียนออนไลน์ ได้กำหนดให้นิสิตประเมินอาจารย์สอนก่อนสิ้นสุดภาคการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาประเมิน ๖๐ วัน ( ๒ เดือน) ถ้าไม่ประเมินอาจารย์ในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะปิดอัตโนมัติ ทำให้นิสิตไม่สามารถดูผลการเริยนได้..เพื่อระบบไม่ติดขัดเป็นไปอย่างราบรื่นขอความกรุณานิสิตทุกท่านได้ไประเมินอาจารย์ ด่วน..
ประกาศโดย   กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี   วันที่ประกาศ   4 มิถุนายน 2558
 4.วิทยาเขตนครราชสีมา กำหนดลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๑ ปี ๒๕๕๘(ด่วนที่สุด)
วิทยาเขตนครราชสีมา กำหนดให้นิสิตชั้นปีที่ ๒,๓,๔และปี๕(ครุศาสตร์)ลงทะเบียนในระบบทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยเข้าในระบบทะเบียนออนไลน์ http://regweb.mcu.ac.th เลือกที่เมนูผลการลงทะเบียน เลือกปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๑ และดาวน์โหลดไฟล์ลงทะเบียน เมื่อเรียบร้อยแล้วพิมพ์ใบลงทะเบียน นำไปยื่นชำระเงินที่การเงินของวิทยาเขตนครราชสีมา หรือถ้าไม่สามารถพิมพ์ออกมาได้ ให้แจ้งรหัสนิสิตเพื่อลงทะเบียนชำระเงินได้ที่ฝ่ายการเงินวิทยาเขตนครราชสีมา โทร 044-264560 หรือ 044924556 ปฐมนิเทศเปิดเรียนวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐ น. ที่ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
ประกาศโดย   กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2558
 5.วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายจัดอบรมการกรอกเกรดออนไลน์สำหรับคณาจารย์(ด่วนที่สุด)
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดยพระรัตนมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ จัดโครงการพัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารเทศ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ ในการนี้ได้เชิญวิทยากรจากสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ประกอบไปด้วยพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ นักวิชาการศึกษา และคุณเอกพล สร้อยจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมถ่ายทอดและแนะนำระบบทะเบียนนิสิตในด้านต่างๆ ประกอบไปด้วย ระบบกรอกเกรดออนไลน์สำหรับอาจารย์ ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ระบบทะเบียนนิสิตเชื่อมการเงิน การติดตั้งระบบทะเบียนนิสิตเพื่อให้เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ เป็นต้น
ประกาศโดย   วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย   วันที่ประกาศ   13 มีนาคม 2558
 6.วิทยาเขตหนองคายจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบทะเบียนและการเงิน(ด่วนที่สุด)
สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบทะเบียนและการเงิน โดยมีพระเดชพระคุณพระราชรัตนาลงกรณ์,ดร รองอธิกาบดี มจร วิทยาเขตหนองคาย และได้รับความร่วมมือจากวิทยากร สำนักทะเบียนและวัดผล โดยมีพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม รก.ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต,พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ รก.ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา,พระมหากฤษดา กิตฺติโสภโณ นักวิชาการศึกษา และคณะ ให้การอบรบรมครั้งนี้ ครั้งนี้เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในด้านการกรอกเกรดออนไลท์/ฐานข้อมูลนิสิต/ระบบการเงินที่เชื่อมทะเบียนนิสิต/การรับสมัคร/การขึ้นทะเบียน/การวัดผลประเมินผล/ การกรอกเกรดออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต/การประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์/การสำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นต้น มีผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่เข้าร่วมฯ จำนวน 30 รูป/คน ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
ประกาศโดย   วิทยาเขตหนองคาย   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2557
 7.วิทยาเขตอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ และอบรมการประเมินการสอนอาจารย์ออนไลน์(ด่วนที่สุด)
วิทยาเขตอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ และอบรมการประเมินการสอนอาจารย์ออนไลน์
ประกาศโดย   วิทยาเขตอุบลราชธานี   วันที่ประกาศ   26 พฤศจิกายน 2557
 8.วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ และอบรมการประเมินการสอนอาจารย์ออนไลน์(ด่วนที่สุด)
วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ และอบรมการประเมินการสอนอาจารย์ออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๓ รูป/คน
ประกาศโดย   วิทยาเขตขอนแก่น   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2557
 9.วิทยาเขตสุรินทรจัดอบรมกรอกเกรดออนไลน์สำหรับคณาจารย์(ด่วนที่สุด)
วิทยาเขตสุรินทรจัดอบรมกรอกเกรดออนไลน์สำหรับคณาจารย์ วิทยาเขตสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบทะเบียนและการเงิน โดยการจัดทำศูนย์บริการวิชาการ ณ ห้องประชุมอาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสรสนเทศ(สมเด็จพระพุฒาจารย์) ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2557 ในกาลนี้ สำนักทะเบียนและวัดผล นำโดยพระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม,ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักฯ,พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม รก.ผอ.ส่วนทะเบียนนิสิต,พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ รก.ผองส่วนประเมินผลการศึกษา และทีมงานคณะวิทยากร ดำเนินการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติการฯ ขอขอบคุณ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ มา ณ โอกาสนี้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 กันยายน 2557
 10.วิทยาเขตพะเยาจัดอบรมกรอกเกรดออนไลน์สำหรับคณาจารย์(ด่วนที่สุด)
วิทยาเขตพะเยาจัดอบรมกรอกเกรดออนไลน์สำหรับคณาจารย์ จำนวน 65 รูป/คน
ประกาศโดย   นายณัฐพล วงศ์ไชย   วันที่ประกาศ   28 สิงหาคม 2557
 11.Facebook สำนักทะเบียนและวัดผล ส่วนกลาง มจร.(ด่วนที่สุด)
http://www.facebook.com/regmcu นิสิตสามารถติดตามข่าวสารของสำนักทะเบียนและวัดผล ได้อีกช่องทางหนึ่งครับ กด ถูกใจ หลังชื่อ กองทะเบียนและวัดผล เพื่อติดตามข่าวสารด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประกาศโดย   ฝ่ายประเมินผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 กุมภาพันธ์ 2555
 12.ปฏิทินการศึกษาและตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗
ฝ่ายการจัดการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตพะเยา ได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินการศึกษาและตารางเรียนตารางสอน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนี้ ปฏิทินการศึกษา (ภาคปกติ) ปฏิทินการศึกษา (คฤหัสถ์) ตารางเรียน (ภาคปกติ) ตารางเรียน (คฤหัสถ์)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 สิงหาคม 2557
 13.สมัครรับผลการศึกษาผ่าน SMS
ฟรี อับเดททุกข่าวสารการศึกษา สมัครรับข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS ให้คุณอัพเดทข้อมูลการศึกษาก่อนใคร ข่าวสารหน้า web ทะเบียน จะส่งถึงมือคุณทันที อัพเดทผลการเรียน เกรดรายวิชาทันทีที่เกรดออกผ่านหน้า WEB ข่าวสารหน้า web ทะเบียน จะส่งถึงมือคุณทันที นิสิตสามารถลงทะเบียนเพื่อรับ ผลการศึกษา และข่าวสารจากมหาวิทยาลัยได้ *** Free *** โดยเลือก ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารทาง SMS โดยสมัครผ่านweb http://regweb.mcu.ac.th/ หรือ สมัครผ่าน SMS บนมือถือของคุณ STEP 1 ส่ง SMS โดยพิมพ์ รหัสนักศึกษา, พาสเวิร์ด ของเวบทะเบียน ส่งไปที่หมายเลข 9010144 (Type SMS Student ID, Web Password send to 9010144) STEP 2 รอรับ SMS ยืนยันการเป็นสมาชิก (Wait for confirmation message from SMS) โดยท่านสามารถสมัครใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระบบโทรศัพท์ของ AIS และ one2call เท่านั้น
ประกาศโดย   พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ   วันที่ประกาศ   2 กันยายน 2552
 14.ตารางการเดินรถไปมจร.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
นิสิตสามารถคลิ๊กดาวน์โหลดที่หัวข้อข่าวเกี่ยวกับตารางการเดินรถไปกลับในเส้นทางต่างๆ เพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศโดย   กองทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2553
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University