Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.นิสิตใหม่รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต ปี2562 วข.นครราชสีมา(ด่วนที่สุด)
กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตปีการศึกษา 2562 วันที่ 7-8 และ 11 - 20 มิถุนายน 2562ที่ห้อง B 102 อาคารรัชดานุสรณ์ มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา ขั้นตอน 1.เขียนรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มรายงานตัว 2. ยื่นเอกสารหลักฐานการศึกษาพร้อมใบรายงานตัว 3. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร ออกรหัสประจำตัว 4. เข้าระบบ ทะเบียนออไลน์ ลงทะเบียนด้วยตนเอง 5. ตรวจสอบข้อมูลในระบบ 6. ติดต่อชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ห้อง A 104 ด้วยการแจ้งรหัสประจำตัว 10 หลัก 7.รับใบเสร็จ ปฐมนิเทศเปิดเรียนวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ)
ประกาศโดย   กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี   วันที่ประกาศ   19 พฤษภาคม 2562
 2.มจร วิทยาเขตอุบลฯ เพิ่มศักยภาพด้านทะเบียนและวัดผล และการสอนของอาจารย์(ด่วนที่สุด)
วันที่ 15-16 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (สายสนับสนุน) และโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับอาจารย์ ห้องประชุมพระพรหมวชิรญาณ โดยมีพระเทพวราจารย์,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี เป็นประธาน โดยทางวิทยาเขตจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยาภาพเจ้าหน้าที่ด้านทะเบียนและวัดผล ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบทะเบียนนิสิตของมหาวิทยาลัยในทุกๆด้าน และเตรียมความพร้อมข้อมูลนิสิตรุ่นที่ 63 ที่จะเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติการสำเร็จการศึกษา ในการนี้ ทางส่วนงานได้นิมนต์ พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม, ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร. ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ดร. ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต เป็นวิทยากรอบรมและแนะนำตลอดโครงการ
ประกาศโดย   วิทยาเขตอุบลราชธานี   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University