Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
602208ศึกษางานสำคัญทางพระพุทธศาสนา
Selected Buddhist Works
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

 มจร พระนครศรีอยุธยา
ปริญญาโท
หมุ่วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล14140W    
อาจารย์: พระมหาทวี มหาปฅฺโฅ, ผศ.ดร.
รศ. ดร.ประพันธ์ ศุภษร
ผศ. ดร.แม่ชี กฤษณา รักษาโฉม
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32/2 กลุ่ม 10844715-5-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล30030W    
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล761W    
อาจารย์: ผศ. ดร.แม่ชี กฤษณา รักษาโฉม
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.
รศ. ดร.ประพันธ์ ศุภษร
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 10853718-6-2
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตหนองคาย
  01 ไม่มีข้อมูล502525W    
อาจารย์: ผศ. ดร.สมเดช นามเกตุ
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 10794910-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  01 ไม่มีข้อมูล220W    
อาจารย์: พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล อนุวฑฺฒโน
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 10859322-2-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล30246W    
อาจารย์: พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล อนุวฑฺฒโน
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 108590130-24-6
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตเชียงใหม่
  01 ไม่มีข้อมูล761W    
อาจารย์: รศ. ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง
พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ คุตฺตสีโล,ดร.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 108206M10-6-4
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล761W    
อาจารย์: รศ. ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง
รศ. ดร.ปรุตม์ บุญศรีตัน
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 108207W7-6-1
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตขอนแก่น
  01 ไม่มีข้อมูล514W    
อาจารย์: พระมหาดาวสยาม วชิรปฺญโญ
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 10829025-1-4
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล1055W    
อาจารย์: พระมหาดาวสยาม วชิรปฺญโญ
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 108289110-5-5
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตอุบลราชธานี
  01 ไม่มีข้อมูล30219W    
อาจารย์: พระครูโกศลวิหารคุณ,ดร.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 109040130-21-9
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล20614W    
อาจารย์: พระครูโกศลวิหารคุณ,ดร.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 109041220-6-14
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตแพร่
  01 ไม่มีข้อมูล18153W    
อาจารย์: ผศ. ดร.พรหมเรศ แก้วโมลา
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 108618118-15-3
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล431W    
อาจารย์: ผศ. ดร.พรหมเรศ แก้วโมลา
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 10861924-3-1
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตสุรินทร์
  01 ไม่มีข้อมูล15114W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง โสดาดี
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 108581115-11-4
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล505W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง โสดาดี
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 10858225-0-5
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  01 ไม่มีข้อมูล770W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 108552050-7-43
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  01 ไม่มีข้อมูล1073W    
อาจารย์: ดร.บรรพต แคไธสง
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 10823810-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล431W    
อาจารย์: ดร.บรรพต แคไธสง
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 10823920-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
  01 ไม่มีข้อมูล330W    
อาจารย์: ดร.จีรศักดิ์ ปันลำ
พระครูสุตชยาภรณ์, ดร.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10871813-0-3
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล770W    
อาจารย์: ดร.จีรศักดิ์ ปันลำ
พระครูสุตชยาภรณ์, ดร.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10871927-0-7
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  01 อาทิตย์09:00-11:001011C1046W    
อาจารย์: พระมหาธงชัย ฐิตโสภโณ, ดร.
พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม,ดร.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 108027110-4-6
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
  01 ไม่มีข้อมูล11110W    
อาจารย์: พระถนัด วฑฺฒโน
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 108744110-10-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล11110W    
อาจารย์: พระถนัด วฑฺฒโน
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 108745211-11-0
สอบปลายภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University