Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
600102พุทธปรัชญา
Buddhist Philosophy
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยกิต3 (3-0-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  

 วิทยาเขตนครสวรรค์
ปริญญาโท
หมุ่วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล110W    
อาจารย์: พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. วรปญฺโญ
พระศรีสมโพธิ, ดร.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10752420-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล770W    
อาจารย์: พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. วรปญฺโญ
พระศรีสมโพธิ, ดร.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10752310-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
  01 ไม่มีข้อมูล000W    
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล000W    
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล10010W    
อาจารย์: ดร.สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล330W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10871813-0-3
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล770W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10871920-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  01 ไม่มีข้อมูล17017W    
อาจารย์: พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม,ดร.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 107805117-0-17
สอบปลายภาค:
Course Description
วิเคราะห์ประวัติและพัฒนาการของพุทธปรัชญาในพระพุทธศาสนายุคต้น เถรวาท สรวาสติวาท เสาตรานติกะ มาธยมิกะ โยคาจาร สุขาวดีและพุทธตันตระ ทั้งนี้การศึกษาแนวคิดเหล่านั้นจะเน้นการศึกษาวิเคราะห์ในกรอบของแนวคิดทางอภิปรัชญา แนวคิดทางญาณวิทยาและแนวคิดทางจริยศาสตร์หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University