Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
000356ธรรมะภาคปฏิบัติ 6
Buddhist Meditation VI
สังกัดพุทธศาสตร์, ภาควิชาพระพุทธศาสนา
หน่วยกิต1 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี
หมุ่วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล50446W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107555050-4-46
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตนครราชสีมา
  01 เสาร์08:00-10:00404kr01C633W    
อาจารย์: พระครูภัทรจิตตาภรณ์ ภทฺรจิตโต,ดร.
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10735920-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  01 ไม่มีข้อมูล505W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 70 กลุ่ม 110374M0-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล550W    
อาจารย์: พระครูปริยัติปัญญาโสภณ
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 70 กลุ่ม 11037410-0-0
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล110W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10836650-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
  01 ไม่มีข้อมูล770W    
อาจารย์: พระมหาอดิสรณ์ อคฺควุฑฺโฒ
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10759460-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  01 ไม่มีข้อมูล501238W    
อาจารย์: พระครูสุชาต วรคุณ
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107178150-12-38
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  01 ไม่มีข้อมูล10100W    
อาจารย์: พระครูสุธีสุตสุนทร สิริมงฺคโล,ดร.
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107190410-10-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
  01 ไม่มีข้อมูล40364W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 67 กลุ่ม 107449035-35-0
สอบปลายภาค:
 หน่วยวิทยบริการวัดท่านา
  02 ไม่มีข้อมูล1091W    
อาจารย์: พระครูโกวิทบุญเขต อคจิตฺโต
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107690010-9-1
สอบปลายภาค:
 หน่วยวิทยบริการวัดใหญ่อินทาราม
  01 ไม่มีข้อมูล15123W    
อาจารย์: พระมหาชัยณรงค์ ธีรวโร
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107458515-12-3
สอบปลายภาค:
 หน่วยวิทยบริการพุทธมณฑล จ.จันทบุรี
  01 ไม่มีข้อมูล12120W    
อาจารย์: พระครูมุนีวรานุวัตร ญาณวโร
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10727400-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล15114W    
อาจารย์: ดร.ศุภกิจ ภักดีแสน
พระมหาทวีศักดิ์ โชติสกฺโก
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10728700-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
  01 ไม่มีข้อมูล532W    
อาจารย์: พระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10714810-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล211W    
อาจารย์: พระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10715222-1-1
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล220W    
อาจารย์: พระครูใบฎีกาธีรยุทธ จนฺทูปโม
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10768145-2-3
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล101W    
อาจารย์: พระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 70 กลุ่ม 11018752-0-2
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในพระสูตรที่เชื่อมโยงกับมหาสติ- ปัฏฐานสูตร เช่น อปัณณกสูตร สติสูตร อาการบรรลุมรรคผลและคุณธรรมของพระอริยบุคคล ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๖ ระยะ นั่งกำหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University