Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
600104ภาษาอังกฤษ
English
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยกิต3 (3-0-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 มจร พระนครศรีอยุธยา
ปริญญาโท
หมุ่วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล20164W    
อาจารย์: รศ. ดร.ณัทธีร์ ศรีดี
สำรองให้:ศาสนาเปรียบเทียบ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 108406020-16-4
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล201010W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระไตรปิฎกศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 107824020-0-20
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  01 ไม่มีข้อมูล220W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 108593230-2-28
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล35332W    
อาจารย์: นายสิทธิโชค ปาณะศรี
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 108590135-33-2
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตเชียงใหม่
  01 ไม่มีข้อมูล808W    
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตขอนแก่น
  01 ไม่มีข้อมูล770W    
อาจารย์: พระครูภาวนาโพธิคุณ
สำรองให้:ปรัชญา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 30 กลุ่ม 106684115-7-8
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตสุรินทร์
  01 ไม่มีข้อมูล20128W    
อาจารย์: นายธนรัฐ รฏฺฐเมโธ ดร.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 108581120-12-8
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล514W    
อาจารย์: นายธนรัฐ รฏฺฐเมโธ ดร.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 10858225-1-4
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  02 อังคาร13:00-16:0011031103C32320W    
อาจารย์: ดร.นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร
ดร.ชัยชาญ ศรีหานู
สำรองให้:วิปัสสนาภาวนา แผน ข ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 108271050-32-18
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตนครสวรรค์
  01 ไม่มีข้อมูล770W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10752310-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล211W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10752420-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  01 ไม่มีข้อมูล1091W    
อาจารย์: ดร.บรรพต แคไธสง
สำรองให้:ปรัชญา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 108240110-9-1
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล532W    
อาจารย์: ดร.บรรพต แคไธสง
สำรองให้:ปรัชญา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 10824125-3-2
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล1064W    
อาจารย์:
สำรองให้:ปรัชญา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 107739110-6-4
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล211W    
อาจารย์:
สำรองให้:ปรัชญา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10774022-1-1
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาภาษาอังกฤษขั้นใช้งานเพื่อให้มีทักษะในการเขียน บรรยายและอภิปรายธรรมหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University