Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
600104พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ
Buddhism in English
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  

 วิทยาเขตหนองคาย
ปริญญาโท
หมุ่วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล502525W    
อาจารย์: ดร.บุญส่ง สินธุ์นอก
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10753610-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  01 ไม่มีข้อมูล30426W    
อาจารย์: นายสิทธิโชค ปาณะศรี
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 107648230-4-26
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล302010W    
อาจารย์: นายสิทธิโชค ปาณะศรี
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 107647130-20-10
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตเชียงใหม่
  01 ไม่มีข้อมูล20128W    
อาจารย์: พระครูประวิตรวรานุยุต ธมฺมวโร
ผศ. ดร.เยื้อง ปั้นเหน่งเพชร
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 107389020-4-16
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตขอนแก่น
  01 ไม่มีข้อมูล20200W    
อาจารย์: รศ. ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร
สำรองให้:การสอนสังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10761410-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล25025W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10990710-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตนครราชสีมา
  01 ไม่มีข้อมูล201010W    
อาจารย์: พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร.
ดร.สงวน หล้าโพนทัน
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10762110-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล20317W    
อาจารย์: ดร.สงวน หล้าโพนทัน
พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10762220-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตแพร่
  01 ไม่มีข้อมูล251312W    
อาจารย์: พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 107702125-13-12
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล25124W    
อาจารย์: พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 107703225-1-24
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  01 พฤหัสบดี15:00-18:0011041104C25232W    
อาจารย์: พระเทพสุวรรณเมธี (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ,รศ ดร.)
ดร.นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10743510-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  01 ไม่มีข้อมูล990W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 107615025-9-16
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  57 ไม่มีข้อมูล20137W    
อาจารย์: รศ. ดร.พระครูสิริรัตนานุวัตร
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 107665020-13-7
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  01 ไม่มีข้อมูล251510W    
อาจารย์: ดร.สังเวียน สาผาง
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 107455125-15-10
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล25124W    
อาจารย์: ดร.สังเวียน สาผาง
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 107456225-1-24
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  01 ไม่มีข้อมูล1091W    
อาจารย์: ดร.บรรพต แคไธสง
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10773110-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล660W    
อาจารย์: ดร.บรรพต แคไธสง
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10773220-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  01 ไม่มีข้อมูล18180W    
อาจารย์: พระมหาธงชัย ฐิตโสภโณ, ดร.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 107806118-18-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
  01 อาทิตย์09:00-11:004101C1001189W    
อาจารย์: พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
ดร.โยตะ ชัยวรมันกุล
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10705310-0-0
สอบปลายภาค:
  02 อาทิตย์09:00-11:004101C1082W    
อาจารย์: ดร.โยตะ ชัยวรมันกุล
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10705720-0-0
สอบปลายภาค:
Course Description
(สาขาวิชาพระพุทธสาสนา) ศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านภาษาอังกฤษทั้งการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนโดยเน้นฝึกหาการใช้ศัพท์เฉพาะวิชาการด้านพระพุทธศาสนา(technical term) การอ่านคัมภีร์หรือตำรางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาในภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการทำงานวิชาการของนิสิตหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University