Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
602313พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
Buddhism and Modern Sciences
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 วิทยาเขตเชียงใหม่
ปริญญาโท
หมุ่วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล1064W    
อาจารย์: พระครูพิพิธสุตาทร สิรินฺธโร
รศ. ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 107389010-6-4
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตขอนแก่น
  01 ไม่มีข้อมูล25187W    
อาจารย์: รศ. ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์
สำรองให้:การสอนสังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 107614125-18-7
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตนครราชสีมา
  01 ไม่มีข้อมูล20137W    
อาจารย์: ผศ. ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10762110-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล20020W    
อาจารย์: ผศ. ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10762220-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตแพร่
  01 ไม่มีข้อมูล15132W    
อาจารย์: รศ.รวีโรจน์ ศรีคำภา
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 107702115-13-2
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล110W    
อาจารย์: รศ.รวีโรจน์ ศรีคำภา
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10770320-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตสุรินทร์
  01 ไม่มีข้อมูล15114W    
อาจารย์: พระมหาสมพาน ชาคโร
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 107538115-11-4
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล514W    
อาจารย์: พระมหาสมพาน ชาคโร
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10753925-1-4
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  01 ไม่มีข้อมูล880W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 107615050-8-42
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  01 ไม่มีข้อมูล523W    
อาจารย์: รศ. ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน
พระวัฒนา ญาณวโร
พระปลัดกิตติ ยุตฺติธโร
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10773115-2-3
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล633W    
อาจารย์: พระปลัดกิตติ ยุตฺติธโร
รศ. ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน
พระวัฒนา ญาณวโร
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10773226-3-3
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
  01 ไม่มีข้อมูล000W    
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล000W    
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล10010W    
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล330W    
อาจารย์: ผศ. ดร.สุทธิพร สายทอง
ดร.สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10871813-0-3
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล770W    
อาจารย์: ดร.สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์
ผศ. ดร.สุทธิพร สายทอง
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10871927-0-7
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  01 อังคาร08:00-11:001014C15150W    
อาจารย์: ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10780610-0-0
สอบปลายภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University