Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
602309สัมมนาพระพุทธศาสนา
Seminar on Buddhism
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 วิทยาเขตหนองคาย
ปริญญาโท
หมุ่วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล501733W    
อาจารย์: พระมหาปริญญา วรญาโณ ดร.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10753610-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  01 ไม่มีข้อมูล30426W    
อาจารย์: พระครูวิจิตรศีลาจาร
พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล อนุวฑฺฒโน
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 107648230-4-26
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล301416W    
อาจารย์: พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล อนุวฑฺฒโน
พระครูวิจิตรศีลาจาร
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 107647130-14-16
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตเชียงใหม่
  01 ไม่มีข้อมูล1064W    
อาจารย์: พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ
พระครูธรรมธรชัยวิชิต ชยาภินนฺโท
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 107389010-6-4
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตขอนแก่น
  01 ไม่มีข้อมูล25187W    
อาจารย์: พระมหาดาวสยาม วชิรปฺญโญ
สำรองให้:การสอนสังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 107614125-18-7
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตนครราชสีมา
  01 ไม่มีข้อมูล20137W    
อาจารย์: ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10762110-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล20020W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10762220-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตแพร่
  01 ไม่มีข้อมูล15132W    
อาจารย์: ผศ. ดร.พรหมเรศ แก้วโมลา
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 107702115-13-2
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล110W    
อาจารย์: ผศ. ดร.พรหมเรศ แก้วโมลา
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10770320-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตสุรินทร์
  01 ไม่มีข้อมูล15114W    
อาจารย์: พระมหาธนรัฐ รฏฺฐเมโธ ดร.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 107538115-11-4
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล514W    
อาจารย์: พระมหาธนรัฐ รฏฺฐเมโธ ดร.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10753925-1-4
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  01 อังคาร15:00-18:0011031103C14140W    
อาจารย์: พระเทพสุวรรณเมธี (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ,รศ ดร.)
ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 107435120-14-6
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  01 ไม่มีข้อมูล880W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 107615050-8-42
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  58 ไม่มีข้อมูล15105W    
อาจารย์: ดร.เจริญ มณีจักร์
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 107665015-10-5
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  01 ไม่มีข้อมูล301218W    
อาจารย์: พระครูปลัดสมหมาย อตฺถสิทฺโธ,ดร.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 107455130-12-18
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  01 ไม่มีข้อมูล523W    
อาจารย์: พระปลัดกิตติ ยุตฺติธโร
ดร.บรรพต แคไธสง
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10773110-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล633W    
อาจารย์: พระปลัดกิตติ ยุตฺติธโร
ดร.บรรพต แคไธสง
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10773220-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  01 อังคาร12:00-16:001014C15150W    
อาจารย์: พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม,ดร.
พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ, ดร.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 107806120-15-5
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
  01 ไม่มีข้อมูล1082W    
อาจารย์: พระถนัด วฑฺฒโน
พระปลัดสมชาย ปโยโค
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 107057210-8-2
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล12111W    
อาจารย์: พระปลัดสมชาย ปโยโค
พระถนัด วฑฺฒโน
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 107053112-11-1
สอบปลายภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University