Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
403311การจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
Management on Buddhism Dissemination
สังกัดสังคมศาสตร์, ภาควิชารัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 หน่วยวิทยบริการวัดหมอนไม้
ปริญญาตรี
หมุ่วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  30 พฤหัสบดี12:00-14:00003003C503614W    
อาจารย์: พระครูวีรศาสน์ประดิษฐ์ ฐานวีโร
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 67 กลุ่ม 106347130-30-0
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาความหมายการเผยแผ่ หลักการเผยแผ่ของพุทธศาสนา วิวัฒนาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์ แนวโน้มการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศึกษาองค์การเผยแผ่ในประเทศไทย แนวคิดการจัดการศึกษาสงเคราะห์ของพระพุทธศาสนา
บทบาทของพระสงฆ์ในการจัดการศึกษาสงเคราะห์ ศึกษากรณีตัวอย่าง เช่น การศึกษาเด็กก่อนเกณฑ์ การศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัด การศึกษาโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และศึกษาหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาสงเคราะห์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University