Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
606408ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา
Vipassanabhavana Practice
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
ปริญญาโท
หมุ่วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-12:0011011101C20146W    
  พฤหัสบดี09:00-12:0011011101C      
อาจารย์: พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. ประเสริฐ มนฺตเสวี
พระเทพสุวรรณเมธี (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ) ดร.
สำรองให้:วิปัสสนาภาวนา แผน ข ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 107434120-0-20
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล1028W    
อาจารย์: พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. ประเสริฐ มนฺตเสวี
พระเทพสุวรรณเมธี (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ) ดร.
สำรองให้:วิปัสสนาภาวนา แผน ก ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 108026110-2-8
สอบปลายภาค:
Course Description
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานติดต่อกันเป็นเวลา 7 เดือนหรือ 210 วัน ๆ ละ 14 ชั่วโมง รวมเวลาปฏิบัติ 2,940 ชั่วโมง โดยในแต่ละสัปดาห์กำหนดให้นิสิตจะต้องฟังบรรยาย ถาม-ตอบสอบอารมณ์ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ในสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีพระวิปัสสนาจารย์เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติและวัดผลประเมินผลการปฏิบัติ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University