Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
102302การใช้ภาษาบาลี 1
Usage of Pali I
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 มจร พระนครศรีอยุธยา
ปริญญาโท
หมุ่วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล1073W    
อาจารย์: รศ. ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร
สำรองให้:ปรัชญา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 10844800-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล514W    
อาจารย์:
สำรองให้:สันติศึกษา แผน ก ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10773415-1-4
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล734W    
อาจารย์:
สำรองให้:สันติศึกษา แผน ก ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10773827-3-4
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล330W    
อาจารย์:
สำรองให้:จิตวิทยาชีวิตและความตาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 10854815-3-2
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล18180W    
อาจารย์:
สำรองให้:จิตวิทยาชีวิตและความตาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 10854920-0-0
สอบปลายภาค:
  06 ไม่มีข้อมูล1019W    
อาจารย์: รศ. ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร
สำรองให้:ปรัชญา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 10848110-0-0
สอบปลายภาค:
  07 ไม่มีข้อมูล30300W    
อาจารย์:
สำรองให้:ภาษาศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10769600-0-0
สอบปลายภาค:
  08 ไม่มีข้อมูล15132W    
อาจารย์:
สำรองให้:พุทธจิตวิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10873910-0-0
สอบปลายภาค:
  09 ไม่มีข้อมูล1596W    
อาจารย์:
สำรองให้:พุทธจิตวิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10874020-0-0
สอบปลายภาค:
  10 ไม่มีข้อมูล532W    
อาจารย์:
สำรองให้:สันติศึกษา แผน ข ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10873715-3-2
สอบปลายภาค:
  11 ไม่มีข้อมูล835W    
อาจารย์:
สำรองให้:สันติศึกษา แผน ข ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10873828-3-5
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  01 ไม่มีข้อมูล220W    
อาจารย์: นายสิทธิโชค ปาณะศรี
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 108593230-2-28
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล35332W    
อาจารย์: นายสิทธิโชค ปาณะศรี
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 108590135-33-2
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล101W    
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล24024W    
อาจารย์:
สำรองให้:พุทธบริหารการศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 107650224-0-24
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตเชียงใหม่
  01 ไม่มีข้อมูล15105W    
อาจารย์: พระครูธรรมธรชัยวิชิต ชยาภินนฺโท
สำรองให้:ปรัชญา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 108208M15-10-5
สอบปลายภาค:
ปริญญาเอก
หมุ่วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล1183W    
อาจารย์: พระครูธรรมธรชัยวิชิต ชยาภินนฺโท
ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์
สำรองให้:พระพุทธศาสนา แบบ 2.1 ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 18 กลุ่ม 108211M11-8-3
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล1192W    
อาจารย์: ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์
พระครูธรรมธรชัยวิชิต ชยาภินนฺโท
สำรองให้:พระพุทธศาสนา แบบ 2.1 ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 18 กลุ่ม 108212W11-9-2
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตขอนแก่น
ปริญญาโท
หมุ่วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล15015W    
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล505W    
อาจารย์: ดร.สมควร นามสีฐาน
สำรองให้:รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 10830325-0-5
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตนครราชสีมา
  01 ไม่มีข้อมูล20812W    
อาจารย์: พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ,ดร.
สำรองให้:ปรัชญา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 10860900-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล20137W    
อาจารย์: ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10762110-0-0
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล20020W    
อาจารย์: ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 10762220-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  02 พฤหัสบดี09:00-12:0011031103C30300W    
อาจารย์: รศ. ดร.เวทย์ บรรณกรกุล
สำรองให้:วิปัสสนาภาวนา แผน ข ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 108271050-30-20
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  58 ไม่มีข้อมูล15105W    
อาจารย์: รศ. ดร.พระครูสิริรัตนานุวัตร
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 31 กลุ่ม 107665015-10-5
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
  01 ไม่มีข้อมูล770W    
อาจารย์: พระครูสิริธรรมบัณฑิต, ผศ.
ดร.ดิลก บุญอิ่ม
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 32 กลุ่ม 10871710-0-0
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาประวัติและพัฒนาการภาษาบาลี การพูด อ่าน เขียน ภาษาบาลีในระดับพื้นฐาน และแปลบาลีเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาบาลี โดยใช้หนังสือชาตกัฏฐกถาและธรรมปทัฏฐกถาประกอบหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University