Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
000152ธรรมะภาคปฏิบัติ 2
Buddhist Meditation II
สังกัดพุทธศาสตร์, ภาควิชาพระพุทธศาสนา
หน่วยกิต1 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

 มจร พระนครศรีอยุธยา
ปริญญาตรี
หมุ่วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล330W    
อาจารย์: พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. ฅาณสํวโร,ดร.
พระใบฎีกากิตติพงษ์ สีลสุทฺโธ
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107854210-3-7
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล770W    
อาจารย์: พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. ฅาณสํวโร,ดร.
พระใบฎีกากิตติพงษ์ สีลสุทฺโธ
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107849120-7-13
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล101W    
อาจารย์: พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน, ผศ.ดร.
พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. ฅาณสํวโร,ดร.
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107856220-0-20
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล28280W    
อาจารย์: พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน, ผศ.ดร.
พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. ฅาณสํวโร,ดร.
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107855130-28-2
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล101W    
อาจารย์: พระใบฎีกากิตติพงษ์ สีลสุทฺโธ
พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. ฅาณสํวโร,ดร.
สำรองให้:พุทธจิตวิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10785825-0-5
สอบปลายภาค:
  06 ไม่มีข้อมูล10010W    
อาจารย์: พระใบฎีกากิตติพงษ์ สีลสุทฺโธ
พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. ฅาณสํวโร,ดร.
สำรองให้:พุทธจิตวิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107857110-0-10
สอบปลายภาค:
  07 ไม่มีข้อมูล440W    
อาจารย์: พระใบฎีกากิตติพงษ์ สีลสุทฺโธ
พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. ฅาณสํวโร,ดร.
สำรองให้:จิตวิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107860210-4-6
สอบปลายภาค:
  08 ไม่มีข้อมูล440W    
อาจารย์: พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. ฅาณสํวโร,ดร.
พระใบฎีกากิตติพงษ์ สีลสุทฺโธ
สำรองให้:จิตวิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107859120-4-16
สอบปลายภาค:
  09 ไม่มีข้อมูล505W    
อาจารย์: พระเจริญ วฑฺฒโน
พระสมภาร สมภาโร,ผศ.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10782925-0-5
สอบปลายภาค:
  10 ไม่มีข้อมูล13130W    
อาจารย์: พระสมภาร สมภาโร,ผศ.
พระเจริญ วฑฺฒโน
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107828120-13-7
สอบปลายภาค:
  11 ไม่มีข้อมูล110W    
อาจารย์: พระสมภาร สมภาโร,ผศ.
พระเจริญ วฑฺฒโน
สำรองให้:บาลีสันสกฤต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10783625-1-4
สอบปลายภาค:
  12 ไม่มีข้อมูล440W    
อาจารย์: พระเจริญ วฑฺฒโน
พระสมภาร สมภาโร,ผศ.
สำรองให้:บาลีสันสกฤต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107835110-4-6
สอบปลายภาค:
  13 ไม่มีข้อมูล110W    
อาจารย์: พระสมภาร สมภาโร,ผศ.
พระเจริญ วฑฺฒโน
สำรองให้:วิปัสสนาภาวนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10795525-1-4
สอบปลายภาค:
  14 ไม่มีข้อมูล550W    
อาจารย์: พระเจริญ วฑฺฒโน
พระสมภาร สมภาโร,ผศ.
สำรองให้:วิปัสสนาภาวนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107954110-5-5
สอบปลายภาค:
  15 ไม่มีข้อมูล220W    
อาจารย์: พระเจริญ วฑฺฒโน
พระสมภาร สมภาโร,ผศ.
สำรองให้:ศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10783725-2-3
สอบปลายภาค:
  16 ไม่มีข้อมูล110W    
อาจารย์: พระเจริญ วฑฺฒโน
พระสมภาร สมภาโร,ผศ.
สำรองให้:ศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10783215-1-4
สอบปลายภาค:
  17 ไม่มีข้อมูล101W    
อาจารย์:
สำรองให้:ปรัชญา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10783125-0-5
สอบปลายภาค:
  18 ไม่มีข้อมูล440W    
อาจารย์: พระสมภาร สมภาโร,ผศ.
พระเจริญ วฑฺฒโน
สำรองให้:ปรัชญา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107830110-4-6
สอบปลายภาค:
  19 ไม่มีข้อมูล1064W    
อาจารย์: พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. ฅาณสํวโร,ดร.
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107864210-6-4
สอบปลายภาค:
  20 ไม่มีข้อมูล30228W    
อาจารย์: พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. ฅาณสํวโร,ดร.
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107863130-22-8
สอบปลายภาค:
  21 ไม่มีข้อมูล1037W    
อาจารย์: พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. ฅาณสํวโร,ดร.
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107866210-2-8
สอบปลายภาค:
  22 ไม่มีข้อมูล301416W    
อาจารย์: พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. ฅาณสํวโร,ดร.
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107865130-13-17
สอบปลายภาค:
  23 ไม่มีข้อมูล505W    
อาจารย์:
สำรองให้:เศรษฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10786925-0-5
สอบปลายภาค:
  24 ไม่มีข้อมูล301317W    
อาจารย์: พระปลัดอุดร ปริปณฺโณ
สำรองให้:เศรษฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107868130-12-18
สอบปลายภาค:
  25 ไม่มีข้อมูล110W    
อาจารย์: พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. ฅาณสํวโร,ดร.
สำรองให้:สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10787125-0-5
สอบปลายภาค:
  26 ไม่มีข้อมูล660W    
อาจารย์:
สำรองให้:สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107870120-6-14
สอบปลายภาค:
  27 ไม่มีข้อมูล101W    
อาจารย์: พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. ฅาณสํวโร,ดร.
สำรองให้:สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10787320-0-0
สอบปลายภาค:
  28 ไม่มีข้อมูล220W    
อาจารย์:
สำรองให้:สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107872110-2-8
สอบปลายภาค:
  29 ไม่มีข้อมูล1064W    
อาจารย์:
สำรองให้:นิติศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107875210-6-4
สอบปลายภาค:
  30 ไม่มีข้อมูล20515W    
อาจารย์:
สำรองให้:นิติศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107874120-5-15
สอบปลายภาค:
  31 ไม่มีข้อมูล20614W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุภูมิ โซวเกษม
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107867120-4-16
สอบปลายภาค:
  32 ไม่มีข้อมูล440W    
อาจารย์: พระราชสุตาภรณ์ อคฺคปญฺโญ,รศ.ดร.
สำรองให้:จิตวิทยาและการแนะแนว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10873024-4-0
สอบปลายภาค:
  33 ไม่มีข้อมูล550W    
อาจารย์: พระราชสุตาภรณ์ อคฺคปญฺโญ,รศ.ดร.
สำรองให้:จิตวิทยาและการแนะแนว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10872810-0-0
สอบปลายภาค:
  34 ไม่มีข้อมูล110W    
อาจารย์: พระราชสุตาภรณ์ อคฺคปญฺโญ,รศ.ดร.
สำรองให้:การสอนพระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10873113-1-2
สอบปลายภาค:
  35 ไม่มีข้อมูล660W    
อาจารย์: พระราชสุตาภรณ์ อคฺคปญฺโญ,รศ.ดร.
สำรองให้:การสอนภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107848230-6-24
สอบปลายภาค:
  36 ไม่มีข้อมูล990W    
อาจารย์: พระราชสุตาภรณ์ อคฺคปญฺโญ,รศ.ดร.
สำรองให้:การสอนภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107847130-9-21
สอบปลายภาค:
  37 ไม่มีข้อมูล440W    
อาจารย์: พระราชสุตาภรณ์ อคฺคปญฺโญ,รศ.ดร.
สำรองให้:การสอนภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10785125-4-1
สอบปลายภาค:
  38 ไม่มีข้อมูล13130W    
อาจารย์: พระราชสุตาภรณ์ อคฺคปญฺโญ,รศ.ดร.
สำรองให้:การสอนภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107850120-13-7
สอบปลายภาค:
  39 ไม่มีข้อมูล440W    
อาจารย์: พระราชสุตาภรณ์ อคฺคปญฺโญ,รศ.ดร.
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107843210-4-6
สอบปลายภาค:
  40 ไม่มีข้อมูล17170W    
อาจารย์: พระราชสุตาภรณ์ อคฺคปญฺโญ,รศ.ดร.
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107842120-17-3
สอบปลายภาค:
  41 ไม่มีข้อมูล541W    
อาจารย์: พระราชสุตาภรณ์ อคฺคปญฺโญ,รศ.ดร.
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10784625-4-1
สอบปลายภาค:
  42 ไม่มีข้อมูล12120W    
อาจารย์: พระราชสุตาภรณ์ อคฺคปญฺโญ,รศ.ดร.
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107844115-12-3
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตหนองคาย
  01 ไม่มีข้อมูล1028W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10793010-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล20119W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108711M0-0-0
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล20317W    
อาจารย์:
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10793410-0-0
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล20713W    
อาจารย์:
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10793610-0-0
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล20416W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10793810-0-0
สอบปลายภาค:
  06 ไม่มีข้อมูล100397W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10793930-0-0
สอบปลายภาค:
  07 ไม่มีข้อมูล100892W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10794630-0-0
สอบปลายภาค:
  08 ไม่มีข้อมูล50644W    
อาจารย์:
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10794430-0-0
สอบปลายภาค:
  09 ไม่มีข้อมูล501139W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10812730-0-0
สอบปลายภาค:
  10 ไม่มีข้อมูล50149W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10794040-0-0
สอบปลายภาค:
  11 ไม่มีข้อมูล50941W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10794360-0-0
สอบปลายภาค:
  12 ไม่มีข้อมูล50644W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10794260-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  01 ไม่มีข้อมูล1005644W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 1083930100-56-44
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล50644W    
อาจารย์:
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108451250-6-44
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล50347W    
อาจารย์:
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108450150-3-47
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล1004258W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108258150-42-8
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตเชียงใหม่
  01 ไม่มีข้อมูล1046W    
อาจารย์: พระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก
สำรองให้:พุทธศิลปกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108217210-4-6
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล301911W    
อาจารย์: พระครูโสภณปริยัติ
สำรองให้:พุทธศิลปกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108218130-19-11
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล25223W    
อาจารย์: พระมหาดวงรัตน์ ฃิตรตโน
สำรองให้:ภาษาบาลี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108216125-22-3
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล603723W    
อาจารย์: พระครูสาทรธรรมสิทธิ์ เตชธมโม
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108116460-35-25
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล25124W    
อาจารย์: พระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108115225-1-24
สอบปลายภาค:
  06 ไม่มีข้อมูล251015W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108114125-10-15
สอบปลายภาค:
  07 ไม่มีข้อมูล25817W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108121425-8-17
สอบปลายภาค:
  08 ไม่มีข้อมูล20119W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108120220-1-19
สอบปลายภาค:
  09 ไม่มีข้อมูล20416W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108119120-4-16
สอบปลายภาค:
  10 ไม่มีข้อมูล1596W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108122015-9-6
สอบปลายภาค:
  11 ไม่มีข้อมูล15213W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108104215-2-13
สอบปลายภาค:
  12 ไม่มีข้อมูล301020W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108103130-10-20
สอบปลายภาค:
  13 ไม่มีข้อมูล20119W    
อาจารย์:
สำรองให้:ปรัชญา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108428020-11-9
สอบปลายภาค:
  14 ไม่มีข้อมูล251114W    
อาจารย์:
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108109225-11-14
สอบปลายภาค:
  15 ไม่มีข้อมูล351322W    
อาจารย์:
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108108135-13-22
สอบปลายภาค:
  16 ไม่มีข้อมูล251114W    
อาจารย์:
สำรองให้:สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108113225-11-14
สอบปลายภาค:
  17 ไม่มีข้อมูล20713W    
อาจารย์:
สำรองให้:สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108112120-7-13
สอบปลายภาค:
  18 ไม่มีข้อมูล770W    
อาจารย์:
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10810720-0-0
สอบปลายภาค:
  19 ไม่มีข้อมูล880W    
อาจารย์:
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10810610-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตขอนแก่น
  01 ไม่มีข้อมูล15105W    
อาจารย์: พระสมบัตร ฐิตญาโณ, ดร.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10831410-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล532W    
อาจารย์: พระสมบัตร ฐิตญาโณ, ดร.
สำรองให้:ปรัชญา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10838110-0-0
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล954W    
อาจารย์: พระสมบัตร ฐิตญาโณ, ดร.
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10831910-0-0
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล312W    
อาจารย์: พระสมบัตร ฐิตญาโณ, ดร.
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10838620-0-0
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล22913W    
อาจารย์: พระสมบัตร ฐิตญาโณ, ดร.
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10800110-0-0
สอบปลายภาค:
  07 ไม่มีข้อมูล221210W    
อาจารย์: พระสมบัตร ฐิตญาโณ, ดร.
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10799510-0-0
สอบปลายภาค:
  08 ไม่มีข้อมูล332013W    
อาจารย์: พระสมบัตร ฐิตญาโณ, ดร.
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10799620-0-0
สอบปลายภาค:
  09 ไม่มีข้อมูล33249W    
อาจารย์: พระสมบัตร ฐิตญาโณ, ดร.
สำรองให้:การสอนภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10799920-0-0
สอบปลายภาค:
  10 ไม่มีข้อมูล220W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10836210-0-0
สอบปลายภาค:
  11 ไม่มีข้อมูล101W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10836320-0-0
สอบปลายภาค:
  12 ไม่มีข้อมูล523W    
อาจารย์:
สำรองให้:นิติศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10836410-0-0
สอบปลายภาค:
  13 ไม่มีข้อมูล321W    
อาจารย์:
สำรองให้:นิติศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10800020-0-0
สอบปลายภาค:
  14 ไม่มีข้อมูล441133W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10831630-0-0
สอบปลายภาค:
  15 ไม่มีข้อมูล110W    
อาจารย์:
สำรองให้:ปรัชญา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10838320-0-0
สอบปลายภาค:
  16 ไม่มีข้อมูล431W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10841730-0-0
สอบปลายภาค:
  17 ไม่มีข้อมูล1183W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10839740-0-0
สอบปลายภาค:
  18 ไม่มีข้อมูล11101W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10839840-0-0
สอบปลายภาค:
  19 ไม่มีข้อมูล220W    
อาจารย์:
สำรองให้:ปรัชญา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10831530-0-0
สอบปลายภาค:
  20 ไม่มีข้อมูล312W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10800223-1-2
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตนครราชสีมา
  01 จันทร์17:00-19:00B502BC1091W    
อาจารย์: พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท,ผศ.ดร.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10814910-0-0
สอบปลายภาค:
  02 จันทร์17:00-19:00B502BC514W    
อาจารย์: พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท,ผศ.ดร.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10815020-0-0
สอบปลายภาค:
  03 จันทร์17:00-19:00B502BC514W    
อาจารย์: พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท,ผศ.ดร.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10840550-0-0
สอบปลายภาค:
  04 จันทร์17:00-19:00B502BC532W    
อาจารย์: พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท,ผศ.ดร.
สำรองให้:การสอนภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10815110-0-0
สอบปลายภาค:
  05 จันทร์17:00-19:00B502BC532W    
อาจารย์: พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท,ผศ.ดร.
สำรองให้:การสอนภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10815220-0-0
สอบปลายภาค:
  06 จันทร์17:00-19:00B502BC1046W    
อาจารย์: พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท,ผศ.ดร.
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10815310-0-0
สอบปลายภาค:
  07 อาทิตย์09:00-10:00404kr01C514W    
อาจารย์: พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท,ผศ.ดร.
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10842650-0-0
สอบปลายภาค:
  08 อาทิตย์09:00-10:00404kr01C10010W    
อาจารย์: พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท,ผศ.ดร.
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10815420-0-0
สอบปลายภาค:
  09 อาทิตย์17:00-19:00503kr01C422022W    
อาจารย์: ดร.พิชิต ปุริมาตร
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108156W0-0-0
สอบปลายภาค:
  10 ไม่มีข้อมูล15510W    
อาจารย์: ดร.พิชิต ปุริมาตร
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10819420-0-0
สอบปลายภาค:
  11 จันทร์17:00-19:00B502BC20146W    
อาจารย์: พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท,ผศ.ดร.
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10815730-0-0
สอบปลายภาค:
  12 อาทิตย์17:00-19:00503kr01C1587W    
อาจารย์: ดร.พิชิต ปุริมาตร
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10837950-0-0
สอบปลายภาค:
  13 จันทร์17:00-19:00502kr01C25169W    
อาจารย์: พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท,ผศ.ดร.
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10815510-0-0
สอบปลายภาค:
  14 ไม่มีข้อมูล110W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 66 กลุ่ม 10573750-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตอุบลราชธานี
  50 ไม่มีข้อมูล30723W    
อาจารย์: พระสฤทธิ์ สุมโน
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10846640-0-0
สอบปลายภาค:
  51 ไม่มีข้อมูล50347W    
อาจารย์: พระสฤทธิ์ สุมโน
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108767450-3-47
สอบปลายภาค:
  52 ไม่มีข้อมูล30228W    
อาจารย์: พระสฤทธิ์ สุมโน
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107822330-2-28
สอบปลายภาค:
  53 ไม่มีข้อมูล30129W    
อาจารย์: พระสฤทธิ์ สุมโน
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10876630-0-0
สอบปลายภาค:
  54 ไม่มีข้อมูล30921W    
อาจารย์: พระสฤทธิ์ สุมโน
สำรองให้:ศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107809130-9-21
สอบปลายภาค:
  55 ไม่มีข้อมูล30129W    
อาจารย์: พระสฤทธิ์ สุมโน
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107814130-1-29
สอบปลายภาค:
  56 ไม่มีข้อมูล30030W    
อาจารย์: พระสฤทธิ์ สุมโน
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107815230-0-30
สอบปลายภาค:
  57 ไม่มีข้อมูล30030W    
อาจารย์: พระสฤทธิ์ สุมโน
สำรองให้:การสอนภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107816130-0-30
สอบปลายภาค:
  58 ไม่มีข้อมูล30030W    
อาจารย์: พระสฤทธิ์ สุมโน
สำรองให้:การสอนภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107817230-0-30
สอบปลายภาค:
  59 ไม่มีข้อมูล30822W    
อาจารย์: พระสฤทธิ์ สุมโน
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107810130-8-22
สอบปลายภาค:
  60 ไม่มีข้อมูล30129W    
อาจารย์: พระสฤทธิ์ สุมโน
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107811230-1-29
สอบปลายภาค:
  61 ไม่มีข้อมูล30129W    
อาจารย์: พระสฤทธิ์ สุมโน
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107813230-1-29
สอบปลายภาค:
  62 ไม่มีข้อมูล301317W    
อาจารย์: พระสฤทธิ์ สุมโน
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10781210-0-0
สอบปลายภาค:
  63 ไม่มีข้อมูล30327W    
อาจารย์: พระสฤทธิ์ สุมโน
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107807130-3-27
สอบปลายภาค:
  64 ไม่มีข้อมูล30030W    
อาจารย์: พระสฤทธิ์ สุมโน
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107808230-0-30
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตแพร่
  01 ไม่มีข้อมูล251312W    
อาจารย์: พระศักดิธัช สํวโร,ดร.
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107885125-13-12
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล25718W    
อาจารย์: พระศักดิธัช สํวโร,ดร.
สำรองให้:การสอนภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107887125-6-19
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล25421W    
อาจารย์: พระศักดิธัช สํวโร,ดร.
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108068125-4-21
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล25322W    
อาจารย์: พระศักดิธัช สํวโร,ดร.
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10806920-0-0
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล502030W    
อาจารย์: พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร.
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108070450-20-30
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตสุรินทร์
  01 ไม่มีข้อมูล50545W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10833310-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล50842W    
อาจารย์:
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108337250-8-42
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล501238W    
อาจารย์:
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108336150-12-38
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล50347W    
อาจารย์:
สำรองให้:การสอนภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108339250-3-47
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล50347W    
อาจารย์:
สำรองให้:การสอนภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108338150-3-47
สอบปลายภาค:
  06 ไม่มีข้อมูล50149W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108340150-1-49
สอบปลายภาค:
  07 ไม่มีข้อมูล50050W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108341250-0-50
สอบปลายภาค:
  08 ไม่มีข้อมูล50347W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108347250-3-47
สอบปลายภาค:
  09 ไม่มีข้อมูล50446W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108343150-4-46
สอบปลายภาค:
  10 ไม่มีข้อมูล50842W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108371450-8-42
สอบปลายภาค:
  11 ไม่มีข้อมูล502525W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108370350-25-25
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตพะเยา
  01 ไม่มีข้อมูล770W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10806110-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล770W    
อาจารย์:
สำรองให้:การสอนภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10806210-0-0
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล202W    
อาจารย์:
สำรองให้:การสอนภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10806620-0-0
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล13121W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10806410-0-0
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล220W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10813850-0-0
สอบปลายภาค:
  07 ไม่มีข้อมูล17143W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10806520-0-0
สอบปลายภาค:
  08 ไม่มีข้อมูล330W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10817060-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  01 ไม่มีข้อมูล1376W    
อาจารย์:
สำรองให้:บาลีพุทธศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108226113-7-6
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล35296W    
อาจารย์: พระครูภาวนาวิริยานุโยค
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108224129-29-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์เลย
  01 ไม่มีข้อมูล30525W    
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล301416W    
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล301515W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108195130-15-15
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล30327W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108199130-3-27
สอบปลายภาค:
  06 ไม่มีข้อมูล30228W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108201230-2-28
สอบปลายภาค:
  07 ไม่มีข้อมูล501634W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108202450-16-34
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  01 ศุกร์13:00-15:00A4044C30022278W    
อาจารย์: พระมนตรี ปภสฺสโร
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10826320-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ศุกร์13:00-15:00A4044C30020280W    
อาจารย์: พระมนตรี ปภสฺสโร
สำรองให้:การสอนภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10826410-0-0
สอบปลายภาค:
  03 อาทิตย์17:00-19:00A4054C1001090W    
อาจารย์: พระสมุห์อดิเรก อาทิจฺจพโล
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10826010-0-0
สอบปลายภาค:
  04 อาทิตย์17:00-19:00A4054C20041159W    
อาจารย์: พระสมุห์อดิเรก อาทิจฺจพโล
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10826910-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  01 ไม่มีข้อมูล1000100W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10835540-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตนครสวรรค์
  01 ไม่มีข้อมูล550W    
อาจารย์:
สำรองให้:นิติศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10808120-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล10100W    
อาจารย์:
สำรองให้:นิติศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108080110-10-0
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล19190W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108074119-19-0
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล651W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10808326-5-1
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล440W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10808214-4-0
สอบปลายภาค:
  06 ไม่มีข้อมูล17170W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108086W17-17-0
สอบปลายภาค:
  07 ไม่มีข้อมูล211W    
อาจารย์: พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10808522-1-1
สอบปลายภาค:
  08 ไม่มีข้อมูล770W    
อาจารย์: พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10808417-7-0
สอบปลายภาค:
  09 ไม่มีข้อมูล20182W    
อาจารย์: พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108079218-18-0
สอบปลายภาค:
  10 ไม่มีข้อมูล990W    
อาจารย์: พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10807819-9-0
สอบปลายภาค:
  11 ไม่มีข้อมูล27270W    
อาจารย์: พระศรโสภณ ปภสฺสโร, ดร.
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108087W27-27-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  40 ไม่มีข้อมูล1091W    
อาจารย์: พระสมุห์เชษฐา ปิยสาสโน
สำรองให้:ปรัชญา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108329110-9-1
สอบปลายภาค:
  44 ไม่มีข้อมูล30723W    
อาจารย์: พระสมุห์เชษฐา ปิยสาสโน
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108322130-7-23
สอบปลายภาค:
  52 ไม่มีข้อมูล301515W    
อาจารย์: พระสมุห์เชษฐา ปิยสาสโน
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108326130-15-15
สอบปลายภาค:
  56 ไม่มีข้อมูล20146W    
อาจารย์: พระสมุห์เชษฐา ปิยสาสโน
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10832740-0-0
สอบปลายภาค:
  65 ไม่มีข้อมูล1046W    
อาจารย์: พระสมุห์เชษฐา ปิยสาสโน
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108325110-4-6
สอบปลายภาค:
  79 ไม่มีข้อมูล301020W    
อาจารย์: พระสมุห์เชษฐา ปิยสาสโน
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108324130-10-20
สอบปลายภาค:
  84 ไม่มีข้อมูล30921W    
อาจารย์: พระสมุห์เชษฐา ปิยสาสโน
สำรองให้:การสอนภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108323130-9-21
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  01 ไม่มีข้อมูล30426W    
อาจารย์: พระครูสุตวรธรรมกิจ โสภโณ
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107981130-4-26
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล402614W    
อาจารย์: พระอธิการสมหมาย อตฺถสิทฺโธ,ดร.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107978140-26-14
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล401327W    
อาจารย์: พระระพิน ฐิตธมฺโม
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107980140-13-27
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล20713W    
อาจารย์: พระพลากร สุมงฺคโล
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107982420-7-13
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  01 ไม่มีข้อมูล22211W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10822810-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล880W    
อาจารย์:
สำรองให้:จิตวิทยาและการแนะแนว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10822910-0-0
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล330W    
อาจารย์:
สำรองให้:จิตวิทยาและการแนะแนว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10823020-0-0
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล110W    
อาจารย์:
สำรองให้:การสอนภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10823510-0-0
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล18180W    
อาจารย์:
สำรองให้:การสอนภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10823620-0-0
สอบปลายภาค:
  06 ไม่มีข้อมูล660W    
อาจารย์:
สำรองให้:การสอนภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10823110-0-0
สอบปลายภาค:
  07 ไม่มีข้อมูล330W    
อาจารย์:
สำรองให้:การสอนภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10823220-0-0
สอบปลายภาค:
  08 ไม่มีข้อมูล330W    
อาจารย์:
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10823310-0-0
สอบปลายภาค:
  09 ไม่มีข้อมูล761W    
อาจารย์:
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10823420-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
  01 ไม่มีข้อมูล30129W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108220130-1-29
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล30129W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108221130-1-29
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล30228W    
อาจารย์:
สำรองให้:ศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108222130-2-28
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล65362W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108219265-3-62
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
  01 ไม่มีข้อมูล440W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10857314-4-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล990W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10857519-9-0
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล990W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10857420-0-0
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล25250W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10857620-0-0
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล12120W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10857760-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
  01 ไม่มีข้อมูล30300W    
อาจารย์: พระมหาอนันต์ องฺกุรสิริ
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10804210-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล31310W    
อาจารย์: พระมหาอนันต์ องฺกุรสิริ
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10804920-0-0
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล19190W    
อาจารย์: พระมหาอนันต์ องฺกุรสิริ
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10804810-0-0
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล20200W    
อาจารย์: พระมหาอนันต์ องฺกุรสิริ
สำรองให้:การสอนภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10804510-0-0
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล21021W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10804420-0-0
สอบปลายภาค:
  06 ไม่มีข้อมูล21129W    
อาจารย์: พระมหาอนันต์ องฺกุรสิริ
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10805020-0-0
สอบปลายภาค:
  07 ไม่มีข้อมูล1082W    
อาจารย์: พระมหาอนันต์ องฺกุรสิริ
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10711320-0-0
สอบปลายภาค:
  08 ไม่มีข้อมูล1064W    
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  01 ไม่มีข้อมูล30264W    
อาจารย์: พระครูสุตภัทราภรณ์ สุภทฺโท.ดร.
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107913130-26-4
สอบปลายภาค:
  02 อาทิตย์08:00-09:001034C30624W    
อาจารย์: พระครูสุตภัทราภรณ์ สุภทฺโท.ดร.
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108399230-6-24
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล30525W    
อาจารย์: พระครูปริยัติคณานุรักษ์ สุวิชาโน
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108030130-5-25
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล30921W    
อาจารย์: พระครูปริยัติคณานุรักษ์ สุวิชาโน
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 107912130-9-21
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
  01 ไม่มีข้อมูล756213W    
อาจารย์: พระครูสุวรรณสุตาลังการ
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10850648-8-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล862W    
อาจารย์: พระครูสุวรรณสุตาลังการ
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10850418-6-2
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล1293W    
อาจารย์: พระครูสุวรรณสุตาลังการ
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108505212-9-3
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล30255W    
อาจารย์: พระครูสุวรรณสุตาลังการ
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108507420-20-0
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล10100W    
อาจารย์: พระครูสุวรรณสุตาลังการ
สำรองให้:ศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10850310-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
  01 ไม่มีข้อมูล1028W    
อาจารย์:
สำรองให้:ศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108480210-2-8
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล10100W    
อาจารย์:
สำรองให้:ศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108384110-10-0
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล1037W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108411210-3-7
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล1028W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108409110-2-8
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล1046W    
อาจารย์:
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108413110-4-6
สอบปลายภาค:
  06 ไม่มีข้อมูล1028W    
อาจารย์:
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108415210-2-8
สอบปลายภาค:
  07 ไม่มีข้อมูล503020W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108412450-30-20
สอบปลายภาค:
  08 ไม่มีข้อมูล1028W    
อาจารย์:
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108414310-2-8
สอบปลายภาค:
  09 ไม่มีข้อมูล1055W    
อาจารย์:
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108416410-5-5
สอบปลายภาค:
  10 ไม่มีข้อมูล1046W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108410310-4-6
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  01 ไม่มีข้อมูล502030W    
อาจารย์: พระมหาปิยบุตร ปญฺญาวฑฒโน
พระญาณสุนทร
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108090120-20-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล20614W    
อาจารย์: พระมหาปิยบุตร ปญฺญาวฑฒโน
พระญาณสุนทร
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108093120-6-14
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล502228W    
อาจารย์: พระมหาปิยบุตร ปญฺญาวฑฒโน
พระญาณสุนทร
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108095150-22-28
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล1037W    
อาจารย์: พระมหาปิยบุตร ปญฺญาวฑฒโน
พระญาณสุนทร
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108096210-3-7
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล501040W    
อาจารย์: พระมหาปิยบุตร ปญฺญาวฑฒโน
พระญาณสุนทร
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108097150-10-40
สอบปลายภาค:
  06 ไม่มีข้อมูล50050W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108099350-0-50
สอบปลายภาค:
  07 ไม่มีข้อมูล50545W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108100450-5-45
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  01 ไม่มีข้อมูล17170W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108164117-17-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล990W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10816529-9-0
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล11110W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108166412-11-1
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล110W    
อาจารย์:
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10816341-1-0
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล10100W    
อาจารย์:
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108161110-10-0
สอบปลายภาค:
  06 ไม่มีข้อมูล21210W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108158121-21-0
สอบปลายภาค:
  07 ไม่มีข้อมูล19190W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108159W19-19-0
สอบปลายภาค:
  08 ไม่มีข้อมูล110W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10816063-1-2
สอบปลายภาค:
 หน่วยวิทยบริการวัดหงษ์ประดิษฐาราม
  01 ไม่มีข้อมูล50941W    
อาจารย์: พระสมุห์กิตติพงศ์ ฐิตสีโล
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108562M0-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล50743W    
อาจารย์: พระสมุห์กิตติพงศ์ ฐิตสีโล
สำรองให้:ศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10856110-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
  01 ไม่มีข้อมูล25250W    
อาจารย์: พระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโย
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108434227-25-2
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล110W    
อาจารย์: พระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโย
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10843312-1-1
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล770W    
อาจารย์: พระมหาพิพัฒพงศ์ ฐิตธมฺโม
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10843517-7-0
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล110W    
อาจารย์: พระมหาพิพัฒพงศ์ ฐิตธมฺโม
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10843921-1-0
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล26260W    
อาจารย์: พระมหาพิพัฒพงศ์ ฐิตธมฺโม
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108432126-26-0
สอบปลายภาค:
  06 ไม่มีข้อมูล110W    
อาจารย์: พระมหาพิพัฒพงศ์ ฐิตธมฺโม
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10852621-1-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
  01 ไม่มีข้อมูล55532W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10848800-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล35278W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108604W0-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
  01 ไม่มีข้อมูล808W    
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล990W    
อาจารย์:
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10864418-8-0
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล48480W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 108586048-48-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี
  01 ไม่มีข้อมูล402614W    
อาจารย์: พระครูอุปกิตปริยัติโสภณ สุมงฺคโล
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10845720-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล20515W    
อาจารย์: พระครูอุปกิตปริยัติโสภณ สุมงฺคโล
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10845610-0-0
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล20911W    
อาจารย์: พระครูอุทิศธรรมพินัย ปริปุญฺโญ
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10845510-0-0
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล20515W    
อาจารย์: พระครูอุทิศธรรมพินัย ปริปุญฺโญ
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10764610-0-0
สอบปลายภาค:
 หน่วยวิทยบริการวัดท่านา
  03 ไม่มีข้อมูล402812W    
อาจารย์: พระครูโกวิทบุญเขต อคจิตฺโต
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108667040-28-12
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
  01 ไม่มีข้อมูล1073W    
อาจารย์:
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108492110-7-3
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล10010W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108493110-0-10
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล12012W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108494212-0-12
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล844W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10849618-4-4
สอบปลายภาค:
 หน่วยวิทยบริการวัดหมอนไม้
  01 ไม่มีข้อมูล502129W    
อาจารย์: พระครูกัลยาณกิตติวัฒน์ กัลฺยาโณ
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108476150-21-29
สอบปลายภาค:
 หน่วยวิทยบริการวัดบรมธาตุ
  44 ไม่มีข้อมูล1055W    
อาจารย์: พระครูวชิรคุณพิพัฒน์,ดร.
พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10861230-0-0
สอบปลายภาค:
  45 ไม่มีข้อมูล20164W    
อาจารย์: พระครูวชิรคุณพิพัฒน์,ดร.
พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108613420-16-4
สอบปลายภาค:
  46 ไม่มีข้อมูล1073W    
อาจารย์: พระสมรักษ์ ภทฺทปญฺโญ
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108614110-7-3
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
  01 ไม่มีข้อมูล16160W    
อาจารย์:
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108690116-16-0
สอบปลายภาค:
 หน่วยวิทยบริการวัดใหญ่อินทาราม
  01 ไม่มีข้อมูล35305W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108723W35-30-5
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล20164W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108721520-16-4
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล10100W    
อาจารย์:
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108722M10-10-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์ระยอง
  01 ไม่มีข้อมูล70655W    
อาจารย์: พระครูปลัดทนงศักดิ์ ปภาโต
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108057070-65-5
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล25196W    
อาจารย์: พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108058025-19-6
สอบปลายภาค:
 หน่วยวิทยบริการพุทธมณฑล จ.จันทบุรี
  01 ไม่มีข้อมูล20200W    
อาจารย์: พระเล็ก ลาโภ
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10796100-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
  01 ไม่มีข้อมูล1798W    
อาจารย์: พระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108646117-9-8
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล10010W    
อาจารย์: พระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108656110-0-10
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล1082W    
อาจารย์: พระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108657210-8-2
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล1055W    
อาจารย์: พระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108649110-5-5
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล1064W    
อาจารย์: พระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108650210-6-4
สอบปลายภาค:
  06 ไม่มีข้อมูล1037W    
อาจารย์: พระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108651310-3-7
สอบปลายภาค:
  07 ไม่มีข้อมูล1091W    
อาจารย์: พระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108652410-9-1
สอบปลายภาค:
  08 ไม่มีข้อมูล211W    
อาจารย์: พระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10865352-1-1
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
  01 ไม่มีข้อมูล15105W    
อาจารย์: พระครูพิสิฐสรภาณ
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10849910-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล15105W    
อาจารย์: พระครูพิสิฐสรภาณ
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10850120-0-0
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล1596W    
อาจารย์: พระครูพิสิฐสรภาณ
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10850010-0-0
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล1064W    
อาจารย์: พระครูอุดมธรรมจารี
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10849710-0-0
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล35287W    
อาจารย์: พระครูอุดมธรรมจารี
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10849820-0-0
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร และ อานาปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยานิกะและวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้
ได้แก่ สิกขา ๓ วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา- กรรมฐาน โดยการเดินจงกรม ๒ ระยะ นั่งกำหนด ๒ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University