Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
000263 งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
Research and Literary Works on Buddhism
สังกัดพุทธศาสตร์, ภาควิชาพระพุทธศาสนา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 มจร พระนครศรีอยุธยา
ปริญญาตรี
หมุ่วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล440W    
อาจารย์: ผศ.ไกรวุฒิ มะโนรัตน์
สำรองให้:บาลีสันสกฤต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 106926110-4-6
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล101W    
อาจารย์: ผศ.ไกรวุฒิ มะโนรัตน์
สำรองให้:บาลีสันสกฤต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10692725-0-5
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล880W    
อาจารย์: ผศ.ไกรวุฒิ มะโนรัตน์
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 106920130-8-22
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล000W    
อาจารย์: ผศ.ไกรวุฒิ มะโนรัตน์
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 106921210-0-10
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล000W    
อาจารย์: ผศ.ไกรวุฒิ มะโนรัตน์
สำรองให้:ศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10692325-0-5
สอบปลายภาค:
  06 ไม่มีข้อมูล110W    
อาจารย์: ผศ.ไกรวุฒิ มะโนรัตน์
สำรองให้:ศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 106922120-1-19
สอบปลายภาค:
  07 ไม่มีข้อมูล440W    
อาจารย์: ผศ.ไกรวุฒิ มะโนรัตน์
สำรองให้:ปรัชญา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 106924120-4-16
สอบปลายภาค:
  08 ไม่มีข้อมูล000W    
อาจารย์: ผศ.ไกรวุฒิ มะโนรัตน์
สำรองให้:ปรัชญา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10692525-0-5
สอบปลายภาค:
  09 ไม่มีข้อมูล12120W    
อาจารย์: พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม, รศ.ดร.
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 106968130-12-18
สอบปลายภาค:
  10 ไม่มีข้อมูล000W    
อาจารย์: พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม, รศ.ดร.
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 106969210-0-10
สอบปลายภาค:
  11 ไม่มีข้อมูล220W    
อาจารย์: พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม, รศ.ดร.
สำรองให้:การสอนภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 106971210-2-8
สอบปลายภาค:
  12 ไม่มีข้อมูล13121W    
อาจารย์: พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม, รศ.ดร.
สำรองให้:การสอนภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 106970120-12-8
สอบปลายภาค:
  13 ไม่มีข้อมูล550W    
อาจารย์: พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม, รศ.ดร.
สำรองให้:การสอนภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 106973210-5-5
สอบปลายภาค:
  14 ไม่มีข้อมูล660W    
อาจารย์: พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม, รศ.ดร.
สำรองให้:การสอนภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 106972110-6-4
สอบปลายภาค:
  15 ไม่มีข้อมูล000W    
อาจารย์: พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม, รศ.ดร.
สำรองให้:การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10697525-0-5
สอบปลายภาค:
  16 ไม่มีข้อมูล12120W    
อาจารย์: พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม, รศ.ดร.
สำรองให้:การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 106974120-11-9
สอบปลายภาค:
  17 ไม่มีข้อมูล550W    
อาจารย์: พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม, รศ.ดร.
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107502120-5-15
สอบปลายภาค:
  18 ไม่มีข้อมูล550W    
อาจารย์: ดร.เอนก ใยอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุภูมิ โซวเกษม
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 106940210-5-5
สอบปลายภาค:
  19 ไม่มีข้อมูล26260W    
อาจารย์: ดร.เอนก ใยอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุภูมิ โซวเกษม
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 106939130-24-6
สอบปลายภาค:
  20 ไม่มีข้อมูล110W    
อาจารย์: ดร.เอนก ใยอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุภูมิ โซวเกษม
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 106943210-1-9
สอบปลายภาค:
  21 ไม่มีข้อมูล16160W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุภูมิ โซวเกษม
ดร.เอนก ใยอินทร์
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 106941130-13-17
สอบปลายภาค:
  22 ไม่มีข้อมูล000W    
อาจารย์:
สำรองให้:เศรษฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 106946210-0-10
สอบปลายภาค:
  23 ไม่มีข้อมูล14140W    
อาจารย์: ดร.เอนก ใยอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุภูมิ โซวเกษม
สำรองให้:เศรษฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 106945130-13-17
สอบปลายภาค:
  24 ไม่มีข้อมูล110W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุภูมิ โซวเกษม
ดร.เอนก ใยอินทร์
สำรองให้:สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 106950210-1-9
สอบปลายภาค:
  25 ไม่มีข้อมูล330W    
อาจารย์: ดร.เอนก ใยอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุภูมิ โซวเกษม
สำรองให้:สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 106949120-3-17
สอบปลายภาค:
  26 ไม่มีข้อมูล330W    
อาจารย์: ดร.เอนก ใยอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุภูมิ โซวเกษม
สำรองให้:สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 106948210-2-8
สอบปลายภาค:
  27 ไม่มีข้อมูล880W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุภูมิ โซวเกษม
ดร.เอนก ใยอินทร์
สำรองให้:สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 106947120-8-12
สอบปลายภาค:
  28 ไม่มีข้อมูล330W    
อาจารย์: ดร.เอนก ใยอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุภูมิ โซวเกษม
สำรองให้:นิติศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 106977210-3-7
สอบปลายภาค:
  29 ไม่มีข้อมูล880W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุภูมิ โซวเกษม
ดร.เอนก ใยอินทร์
สำรองให้:นิติศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 106976120-8-12
สอบปลายภาค:
  30 ไม่มีข้อมูล220W    
อาจารย์: พระมหาฉันท์ จิรเมธี
ดร.จงกล บุญพิทักษ์
ดร.ฌานวัฒน์ บุญพิทักษ์
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10693121-1-0
สอบปลายภาค:
  31 ไม่มีข้อมูล330W    
อาจารย์: ดร.ฌานวัฒน์ บุญพิทักษ์
พระมหาฉันท์ จิรเมธี
ดร.จงกล บุญพิทักษ์
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10693015-2-3
สอบปลายภาค:
  32 ไม่มีข้อมูล660W    
อาจารย์: ดร.ฌานวัฒน์ บุญพิทักษ์
ดร.จงกล บุญพิทักษ์
พระมหาฉันท์ จิรเมธี
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10693326-5-1
สอบปลายภาค:
  33 ไม่มีข้อมูล35350W    
อาจารย์: ดร.จงกล บุญพิทักษ์
ดร.ฌานวัฒน์ บุญพิทักษ์
พระมหาฉันท์ จิรเมธี
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 106932140-29-11
สอบปลายภาค:
  34 ไม่มีข้อมูล000W    
อาจารย์: ดร.จงกล บุญพิทักษ์
ดร.ฌานวัฒน์ บุญพิทักษ์
พระมหาฉันท์ จิรเมธี
สำรองให้:พุทธจิตวิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10693521-0-1
สอบปลายภาค:
  35 ไม่มีข้อมูล220W    
อาจารย์: ดร.ฌานวัฒน์ บุญพิทักษ์
ดร.จงกล บุญพิทักษ์
พระมหาฉันท์ จิรเมธี
สำรองให้:พุทธจิตวิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10693414-2-2
สอบปลายภาค:
  36 ไม่มีข้อมูล550W    
อาจารย์: พระมหาฉันท์ จิรเมธี
ดร.จงกล บุญพิทักษ์
ดร.ฌานวัฒน์ บุญพิทักษ์
สำรองให้:จิตวิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10693616-4-2
สอบปลายภาค:
  37 ไม่มีข้อมูล11110W    
อาจารย์: พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107414150-11-39
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตหนองคาย
  01 ไม่มีข้อมูล50941W    
อาจารย์: พระครูพิศาลสารบัณฑิต วิสารโท รศ.ดร.
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10794260-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล501238W    
อาจารย์: พระครูพิศาลสารบัณฑิต วิสารโท รศ.ดร.
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10794360-0-0
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล502228W    
อาจารย์: พระครูพิศาลสารบัณฑิต วิสารโท รศ.ดร.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107079W0-0-0
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล1046W    
อาจารย์: พระครูพิศาลสารบัณฑิต วิสารโท รศ.ดร.
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107084W0-0-0
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล502228W    
อาจารย์: พระครูพิศาลสารบัณฑิต วิสารโท รศ.ดร.
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10708630-0-0
สอบปลายภาค:
  06 ไม่มีข้อมูล501733W    
อาจารย์: พระครูพิศาลสารบัณฑิต วิสารโท รศ.ดร.
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10708740-0-0
สอบปลายภาค:
  07 ไม่มีข้อมูล20416W    
อาจารย์: พระครูพิศาลสารบัณฑิต วิสารโท รศ.ดร.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10707810-0-0
สอบปลายภาค:
  08 ไม่มีข้อมูล20614W    
อาจารย์: พระครูพิศาลสารบัณฑิต วิสารโท รศ.ดร.
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10753410-0-0
สอบปลายภาค:
  09 ไม่มีข้อมูล20614W    
อาจารย์: พระครูพิศาลสารบัณฑิต วิสารโท รศ.ดร.
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107083M0-0-0
สอบปลายภาค:
  10 ไม่มีข้อมูล301515W    
อาจารย์: พระครูพิศาลสารบัณฑิต วิสารโท รศ.ดร.
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107085M0-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  01 ไม่มีข้อมูล1004555W    
อาจารย์: รศ.สมบูรณ์ บุญฤทธิ์
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 1075541100-45-55
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล1001486W    
อาจารย์: นายไพรัตน์ ฉิมหาด
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 1075572100-14-86
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล100298W    
อาจารย์: นายไพรัตน์ ฉิมหาด
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 1075561100-3-97
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล1003565W    
อาจารย์: นายสิทธิโชค ปาณะศรี
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 1075550100-35-65
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตเชียงใหม่
  01 ไม่มีข้อมูล30264W    
อาจารย์: ดร.สุนทรี สุริยรังสี
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10731610-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล25421W    
อาจารย์: ดร.สุนทรี สุริยรังสี
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10734720-0-0
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล1019W    
อาจารย์: ดร.สุนทรี สุริยรังสี
สำรองให้:พุทธศิลปกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10735320-0-0
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล301020W    
อาจารย์: ดร.สุนทรี สุริยรังสี
สำรองให้:พุทธศิลปกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10735110-0-0
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล251015W    
อาจารย์: ดร.ประดิษฐ์ ปัญญาจีน
สำรองให้:ภาษาบาลี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10735010-0-0
สอบปลายภาค:
  06 ไม่มีข้อมูล50644W    
อาจารย์: ดร.สุนทรี สุริยรังสี
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10732520-0-0
สอบปลายภาค:
  07 ไม่มีข้อมูล501139W    
อาจารย์: ดร.สุนทรี สุริยรังสี
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10732410-0-0
สอบปลายภาค:
  08 ไม่มีข้อมูล453015W    
อาจารย์: ดร.เดชา ตาละนึก
สำรองให้:English (English Programme) ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10732610-0-0
สอบปลายภาค:
  09 ไม่มีข้อมูล553817W    
อาจารย์: ดร.ประดิษฐ์ ปัญญาจีน
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10732340-0-0
สอบปลายภาค:
  10 ไม่มีข้อมูล25619W    
อาจารย์: ดร.สุนทรี สุริยรังสี
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107321225-0-25
สอบปลายภาค:
  11 ไม่มีข้อมูล251114W    
อาจารย์: ดร.สุนทรี สุริยรังสี
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107320125-0-25
สอบปลายภาค:
  14 ไม่มีข้อมูล35431W    
อาจารย์: ดร.สุนทรี สุริยรังสี
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107322135-0-35
สอบปลายภาค:
  15 ไม่มีข้อมูล351025W    
อาจารย์: ดร.สุนทรี สุริยรังสี
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10734800-0-0
สอบปลายภาค:
  16 ไม่มีข้อมูล351124W    
อาจารย์: ดร.ประดิษฐ์ ปัญญาจีน
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107570W0-0-0
สอบปลายภาค:
  17 ไม่มีข้อมูล35530W    
อาจารย์: ดร.สุนทรี สุริยรังสี
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10731820-0-0
สอบปลายภาค:
  18 ไม่มีข้อมูล351718W    
อาจารย์: ดร.สุนทรี สุริยรังสี
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107317135-1-34
สอบปลายภาค:
  19 ไม่มีข้อมูล30921W    
อาจารย์: ดร.สุนทรี สุริยรังสี
สำรองให้:สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10735620-0-0
สอบปลายภาค:
  20 ไม่มีข้อมูล20317W    
อาจารย์: ดร.สุนทรี สุริยรังสี
สำรองให้:สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107319120-0-20
สอบปลายภาค:
  21 ไม่มีข้อมูล452619W    
อาจารย์: ดร.เดชา ตาละนึก
สำรองให้:English (English Programme) ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10732720-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตขอนแก่น
  01 ไม่มีข้อมูล22193W    
อาจารย์: ผศ.ชอบ ดีสวนโคก
ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10748410-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล532W    
อาจารย์: ผศ.ชอบ ดีสวนโคก
ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์
สำรองให้:ปรัชญา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10757410-0-0
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล22139W    
อาจารย์: ผศ.ชอบ ดีสวนโคก
ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10749210-0-0
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล22814W    
อาจารย์: ผศ.ชอบ ดีสวนโคก
ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10749320-0-0
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล1587W    
อาจารย์: ผศ.ชอบ ดีสวนโคก
ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10748610-0-0
สอบปลายภาค:
  06 ไม่มีข้อมูล523W    
อาจารย์: ผศ.ชอบ ดีสวนโคก
ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10748720-0-0
สอบปลายภาค:
  07 ไม่มีข้อมูล761W    
อาจารย์: ผศ.ชอบ ดีสวนโคก
ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10748810-0-0
สอบปลายภาค:
  08 ไม่มีข้อมูล743W    
อาจารย์: ผศ.ชอบ ดีสวนโคก
ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10748920-0-0
สอบปลายภาค:
  09 ไม่มีข้อมูล1486W    
อาจารย์: ผศ.ชอบ ดีสวนโคก
ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10748010-0-0
สอบปลายภาค:
  10 ไม่มีข้อมูล25250W    
อาจารย์: ผศ.ชอบ ดีสวนโคก
ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10748120-0-0
สอบปลายภาค:
  11 ไม่มีข้อมูล17170W    
อาจารย์: ผศ.ชอบ ดีสวนโคก
ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์
สำรองให้:การสอนภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10748210-0-0
สอบปลายภาค:
  12 ไม่มีข้อมูล22211W    
อาจารย์: ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์
สำรองให้:การสอนภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10748320-0-0
สอบปลายภาค:
  13 ไม่มีข้อมูล990W    
อาจารย์: ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์
สำรองให้:นิติศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10749610-0-0
สอบปลายภาค:
  14 ไม่มีข้อมูล220W    
อาจารย์: ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์
สำรองให้:นิติศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10749720-0-0
สอบปลายภาค:
  15 ไม่มีข้อมูล33258W    
อาจารย์: ผศ.ชอบ ดีสวนโคก
ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10748530-0-0
สอบปลายภาค:
  16 ไม่มีข้อมูล220W    
อาจารย์: ผศ.ชอบ ดีสวนโคก
ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10749040-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตนครราชสีมา
  01 จันทร์17:00-19:00108kr01C22211W    
อาจารย์: ดร.ไพวรรณ ปุริมาตร
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 106996120-0-20
สอบปลายภาค:
  02 จันทร์17:00-19:00108kr01C211W    
อาจารย์: ดร.ไพวรรณ ปุริมาตร
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 106997220-0-20
สอบปลายภาค:
  03 จันทร์15:00-17:00503kr01C20182W    
อาจารย์: ดร.ไพวรรณ ปุริมาตร
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10736010-0-0
สอบปลายภาค:
  04 จันทร์15:00-17:00503kr01C15141W    
อาจารย์: ดร.ไพวรรณ ปุริมาตร
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10736330-0-0
สอบปลายภาค:
  05 อาทิตย์15:00-17:00107kr01C25232W    
อาจารย์: ดร.ไพวรรณ ปุริมาตร
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107362W0-0-0
สอบปลายภาค:
  06 อาทิตย์15:00-17:00107kr01C1073W    
อาจารย์: ดร.ไพวรรณ ปุริมาตร
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10736120-0-0
สอบปลายภาค:
  07 จันทร์17:00-19:00108kr01C770W    
อาจารย์: พระสิทธิศักดิ์ ธมฺมทายาโท,ดร.
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10735810-0-0
สอบปลายภาค:
  08 เสาร์13:00-15:00403kr01C1073W    
อาจารย์: พระสิทธิศักดิ์ ธมฺมทายาโท,ดร.
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10735920-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตอุบลราชธานี
  01 ไม่มีข้อมูล301119W    
อาจารย์: ผศ.สุพิมล ศรศักดา
สำรองให้:ศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107219130-11-19
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล301812W    
อาจารย์: ผศ.สุพิมล ศรศักดา
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107229130-18-12
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล20119W    
อาจารย์: ผศ.สุพิมล ศรศักดา
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107230220-11-9
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล30723W    
อาจารย์: ผศ.สุพิมล ศรศักดา
สำรองให้:การสอนภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107231130-7-23
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล20218W    
อาจารย์: ผศ.สุพิมล ศรศักดา
สำรองให้:การสอนภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107232220-2-18
สอบปลายภาค:
  06 ไม่มีข้อมูล301317W    
อาจารย์: ผศ.สุพิมล ศรศักดา
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107037130-13-17
สอบปลายภาค:
  07 ไม่มีข้อมูล20119W    
อาจารย์: ผศ.สุพิมล ศรศักดา
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107218220-1-19
สอบปลายภาค:
  08 ไม่มีข้อมูล30030W    
อาจารย์: ผศ.สุพิมล ศรศักดา
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107223230-0-30
สอบปลายภาค:
  09 ไม่มีข้อมูล30723W    
อาจารย์: ผศ.สุพิมล ศรศักดา
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107222130-7-23
สอบปลายภาค:
  10 ไม่มีข้อมูล301218W    
อาจารย์: ผศ.สุพิมล ศรศักดา
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107220130-12-18
สอบปลายภาค:
  11 ไม่มีข้อมูล30525W    
อาจารย์: ผศ.สุพิมล ศรศักดา
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107221230-5-25
สอบปลายภาค:
  12 ไม่มีข้อมูล301515W    
อาจารย์: นายไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107387435-15-20
สอบปลายภาค:
  13 ไม่มีข้อมูล30228W    
อาจารย์: นายไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107386325-1-24
สอบปลายภาค:
  14 ไม่มีข้อมูล20020W    
อาจารย์: ผศ.สุพิมล ศรศักดา
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107668320-0-20
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตแพร่
  01 ไม่มีข้อมูล20911W    
อาจารย์: ผศ. ดร.เกรียงศักดิ์ ฟองคำ
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107423120-8-12
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล502624W    
อาจารย์: ผศ. ดร.เกรียงศักดิ์ ฟองคำ
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107425450-24-26
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตสุรินทร์
  01 ไม่มีข้อมูล50842W    
อาจารย์: พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107404150-7-43
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล50743W    
อาจารย์: พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107503150-7-43
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล50545W    
อาจารย์: พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107504250-5-45
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล50149W    
อาจารย์: พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ
สำรองให้:การสอนภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107505150-1-49
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล50545W    
อาจารย์: พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ
สำรองให้:การสอนภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107506250-5-45
สอบปลายภาค:
  06 ไม่มีข้อมูล50446W    
อาจารย์: พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107406150-4-46
สอบปลายภาค:
  07 ไม่มีข้อมูล50545W    
อาจารย์: พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107408150-5-45
สอบปลายภาค:
  08 ไม่มีข้อมูล50545W    
อาจารย์: พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107409250-5-45
สอบปลายภาค:
  09 ไม่มีข้อมูล501733W    
อาจารย์: พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107410350-17-33
สอบปลายภาค:
  10 ไม่มีข้อมูล50248W    
อาจารย์: พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107411450-2-48
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตพะเยา
  01 ไม่มีข้อมูล880W    
อาจารย์: อาจารย์นภาพร หงษ์ทอง
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10728110-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล11101W    
อาจารย์: อาจารย์นภาพร หงษ์ทอง
สำรองให้:การสอนภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10728810-0-0
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล101W    
อาจารย์: อาจารย์นภาพร หงษ์ทอง
สำรองให้:การสอนภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10728920-0-0
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล20911W    
อาจารย์: ผศ. ดร.สหัทยา วิเศษ
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10728320-0-0
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล431W    
อาจารย์: ผศ. ดร.สหัทยา วิเศษ
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10817060-0-0
สอบปลายภาค:
  06 ไม่มีข้อมูล20182W    
อาจารย์: อาจารย์นภาพร หงษ์ทอง
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10728410-0-0
สอบปลายภาค:
  07 ไม่มีข้อมูล321W    
อาจารย์: อาจารย์นภาพร หงษ์ทอง
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10813851-1-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  01 ไม่มีข้อมูล46460W    
อาจารย์: พันเอกพิเศษ ต่อพรต เจนการ
พระราชรัตนมุนี (บุญเทียม) ญาณินฺโท,ผศ.ดร.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 1071721100-0-100
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์เลย
  01 ไม่มีข้อมูล301218W    
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล30723W    
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล301020W    
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล30525W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107379230-0-30
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล301218W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107380430-12-18
สอบปลายภาค:
  06 ไม่มีข้อมูล301020W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107376130-10-20
สอบปลายภาค:
  07 ไม่มีข้อมูล301119W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108203630-11-19
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  01 ศุกร์08:00-10:00A3084C30013287W    
อาจารย์: ดร.บูรกรณ์ บริบูรณ์
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10720920-0-0
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร 4 ห้อง A405
  02 ศุกร์08:00-10:00A3084C50017483W    
อาจารย์: ดร.บูรกรณ์ บริบูรณ์
สำรองให้:การสอนภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10720720-0-0
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร 4 ห้อง A405
  03 เสาร์08:00-10:00A3094C50046454W    
อาจารย์: ดร.บูรกรณ์ บริบูรณ์
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10741230-0-0
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร 4 ห้อง A308
  04 เสาร์08:00-10:00A3094C20013187W    
อาจารย์: ดร.บูรกรณ์ บริบูรณ์
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10720430-0-0
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร 4 ห้อง A408
 วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  01 ไม่มีข้อมูล1005248W    
อาจารย์: นายประเด่น แบนปิง
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10740240-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล1002872W    
อาจารย์: นายประเด่น แบนปิง
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10739900-0-0
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล501436W    
อาจารย์: นายประเด่น แบนปิง
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10739810-0-0
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล50941W    
อาจารย์: นายประเด่น แบนปิง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10739600-0-0
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล502030W    
อาจารย์: นายประเด่น แบนปิง
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10759800-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตนครสวรรค์
  01 ไม่มีข้อมูล25250W    
อาจารย์: ดร.ณวพงศ์ธร นิติภูวนนท์
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10714610-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล110W    
อาจารย์: ดร.ณวพงศ์ธร นิติภูวนนท์
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10714920-0-0
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล871W    
อาจารย์: ดร.ณวพงศ์ธร นิติภูวนนท์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10741810-0-0
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล651W    
อาจารย์: ดร.ณวพงศ์ธร นิติภูวนนท์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10741920-0-0
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล14131W    
อาจารย์: ดร.ณวพงศ์ธร นิติภูวนนท์
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10711910-0-0
สอบปลายภาค:
  06 ไม่มีข้อมูล10100W    
อาจารย์: ดร.ณวพงศ์ธร นิติภูวนนท์
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10712120-0-0
สอบปลายภาค:
  07 ไม่มีข้อมูล330W    
อาจารย์: ดร.ณวพงศ์ธร นิติภูวนนท์
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10712310-0-0
สอบปลายภาค:
  08 ไม่มีข้อมูล532W    
อาจารย์: ดร.ณวพงศ์ธร นิติภูวนนท์
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10712520-0-0
สอบปลายภาค:
  09 ไม่มีข้อมูล642W    
อาจารย์: ดร.ณวพงศ์ธร นิติภูวนนท์
สำรองให้:นิติศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10713710-0-0
สอบปลายภาค:
  10 ไม่มีข้อมูล770W    
อาจารย์: ดร.ณวพงศ์ธร นิติภูวนนท์
สำรองให้:นิติศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10714120-0-0
สอบปลายภาค:
  11 ไม่มีข้อมูล880W    
อาจารย์: พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, รศ.ดร.
ดอกเตอร์ทนง ทศไกร
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10742010-0-0
สอบปลายภาค:
  12 ไม่มีข้อมูล16160W    
อาจารย์: พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, รศ.ดร.
ดอกเตอร์ทนง ทศไกร
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10742120-0-0
สอบปลายภาค:
  13 ไม่มีข้อมูล35278W    
อาจารย์: ดอกเตอร์ทนง ทศไกร
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10752040-0-0
สอบปลายภาค:
  14 ไม่มีข้อมูล12012W    
อาจารย์: ดอกเตอร์ทนง ทศไกร
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10780440-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  41 ไม่มีข้อมูล1046W    
อาจารย์: นายเสถียร สระทองให้
สำรองให้:ปรัชญา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107437110-4-6
สอบปลายภาค:
  51 ไม่มีข้อมูล20155W    
อาจารย์: นายเสถียร สระทองให้
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107436120-15-5
สอบปลายภาค:
  61 ไม่มีข้อมูล20911W    
อาจารย์: นายเสถียร สระทองให้
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10744300-0-0
สอบปลายภาค:
  71 ไม่มีข้อมูล1064W    
อาจารย์: นายเสถียร สระทองให้
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107442010-6-4
สอบปลายภาค:
  81 ไม่มีข้อมูล12120W    
อาจารย์: นายเสถียร สระทองให้
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107446110-10-0
สอบปลายภาค:
  91 ไม่มีข้อมูล20137W    
อาจารย์: นายเสถียร สระทองให้
สำรองให้:การสอนภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 108331120-13-7
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  01 ไม่มีข้อมูล502921W    
อาจารย์: นายกิตติพัทธ์ เทศกำจร
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107452150-29-21
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล50644W    
อาจารย์: ดร.สังเวียน สาผาง
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107451150-6-44
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล502129W    
อาจารย์: ดร.สังเวียน สาผาง
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10745010-0-0
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล50842W    
อาจารย์: นายกิตติพัทธ์ เทศกำจร
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10745340-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  01 ไม่มีข้อมูล20200W    
อาจารย์: พระครูศรีปัญญาวิกรม ปญฺญาวชิโร
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10724710-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล550W    
อาจารย์: พระครูปัญญาสารบัณฑิต พลปญฺโญ
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10746510-0-0
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล1082W    
อาจารย์: พระครูปัญญาสารบัณฑิต พลปญฺโญ
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10746620-0-0
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล330W    
อาจารย์: พระครูปัญญาสารบัณฑิต พลปญฺโญ
สำรองให้:การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10746110-0-0
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล330W    
อาจารย์: พระครูปัญญาสารบัณฑิต พลปญฺโญ
สำรองให้:การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10746220-0-0
สอบปลายภาค:
  06 ไม่มีข้อมูล440W    
อาจารย์: พระครูปัญญาสารบัณฑิต พลปญฺโญ
สำรองให้:การสอนภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10746310-0-0
สอบปลายภาค:
  07 ไม่มีข้อมูล651W    
อาจารย์: พระครูปัญญาสารบัณฑิต พลปญฺโญ
สำรองให้:การสอนภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10746420-0-0
สอบปลายภาค:
  09 ไม่มีข้อมูล13130W    
อาจารย์: พระครูปัญญาสารบัณฑิต พลปญฺโญ
สำรองให้:การสอนภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10746820-0-0
สอบปลายภาค:
  10 ไม่มีข้อมูล532W    
อาจารย์: พระวิชาญ อาทโร
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10726110-0-0
สอบปลายภาค:
  11 ไม่มีข้อมูล651W    
อาจารย์: พระวิชาญ อาทโร
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10727020-0-0
สอบปลายภาค:
  12 ไม่มีข้อมูล26260W    
อาจารย์: พระวิชาญ อาทโร
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10824660-0-0
สอบปลายภาค:
  13 ไม่มีข้อมูล20119W    
อาจารย์: พระวิชาญ อาทโร
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107470W0-0-0
สอบปลายภาค:
  14 ไม่มีข้อมูล541W    
อาจารย์: พระวิชาญ อาทโร
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10746960-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
  01 ไม่มีข้อมูล21210W    
อาจารย์: นายอานนท์ แจ่มศรี
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107124221-21-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล660W    
อาจารย์: พระมหาธนกร กิตฺติปญฺโญ
สำรองให้:ศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107126120-6-14
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล440W    
อาจารย์: พระมหาธนกร กิตฺติปญฺโญ
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107120120-4-16
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล12120W    
อาจารย์: พระมหาธนกร กิตฺติปญฺโญ
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107122120-12-8
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
  01 ไม่มีข้อมูล770W    
อาจารย์: พระพิษณุพล สุวณฺณรูโป, ดร.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10759017-7-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล660W    
อาจารย์: พระพิษณุพล สุวณฺณรูโป, ดร.
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10759216-6-0
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล550W    
อาจารย์: พระพิษณุพล สุวณฺณรูโป, ดร.
สำรองให้:การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10759515-5-0
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล24240W    
อาจารย์: พระพิษณุพล สุวณฺณรูโป, ดร.
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107593224-23-1
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล770W    
อาจารย์: พระพิษณุพล สุวณฺณรูโป, ดร.
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10759468-7-1
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
  01 ไม่มีข้อมูล30525W    
อาจารย์: พระมหาอนันต์ องฺกุรสิริ
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10710710-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล301020W    
อาจารย์: พระมหาอนันต์ องฺกุรสิริ
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10711120-0-0
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล20173W    
อาจารย์: พระมหาอนันต์ องฺกุรสิริ
สำรองให้:การสอนภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10710810-0-0
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล301515W    
อาจารย์: พระมหาอนันต์ องฺกุรสิริ
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10711010-0-0
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล503713W    
อาจารย์: พระมหาอนันต์ องฺกุรสิริ
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10711320-0-0
สอบปลายภาค:
  06 ไม่มีข้อมูล30228W    
อาจารย์: พระมหาอนันต์ องฺกุรสิริ
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10711420-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  01 อาทิตย์15:00-17:002074C50149W    
อาจารย์: พระมหาขุนทอง เขมสิริ,ผศ.ดร.
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10702420-0-0
สอบปลายภาค:
  02 อาทิตย์15:00-17:002074C501337W    
อาจารย์: พระมหาขุนทอง เขมสิริ,ผศ.ดร.
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107023150-13-37
สอบปลายภาค:
  03 อังคาร12:00-13:002084C501634W    
อาจารย์: พระมหาขุนทอง เขมสิริ,ผศ.ดร.
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10702210-0-0
สอบปลายภาค:
  04 จันทร์12:00-13:002084C501040W    
อาจารย์: พระมหาขุนทอง เขมสิริ,ผศ.ดร.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107021150-10-40
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
  01 ไม่มีข้อมูล25250W    
อาจารย์: ดร.สุชาติ ใหมอ่อน
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107578025-21-4
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล806515W    
อาจารย์: ดร.สุชาติ ใหมอ่อน
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107579280-47-33
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล20164W    
อาจารย์: ดร.สุชาติ ใหมอ่อน
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107580020-16-4
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล10100W    
อาจารย์: ดร.สุชาติ ใหมอ่อน
สำรองให้:ศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 108508110-4-6
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
  01 ไม่มีข้อมูล1055W    
อาจารย์:
สำรองให้:ศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107564110-5-5
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล50446W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107560250-4-46
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล50248W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107559150-2-48
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล502129W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107566450-21-29
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล50743W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107565350-7-43
สอบปลายภาค:
  06 ไม่มีข้อมูล1028W    
อาจารย์:
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107568410-2-8
สอบปลายภาค:
  07 ไม่มีข้อมูล1073W    
อาจารย์:
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107561110-7-3
สอบปลายภาค:
  08 ไม่มีข้อมูล1019W    
อาจารย์:
สำรองให้:ศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 108557210-1-9
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  01 ไม่มีข้อมูล503812W    
อาจารย์: ผศ.มั่น เสือสูงเนิน
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107169150-38-12
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล50644W    
อาจารย์: ผศ.มั่น เสือสูงเนิน
อาจารย์วุฒิชัย อ่ำบำรุง
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107285150-6-44
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล50149W    
อาจารย์: อาจารย์วุฒิชัย อ่ำบำรุง
ผศ.มั่น เสือสูงเนิน
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107286250-1-49
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล50644W    
อาจารย์: อาจารย์วุฒิชัย อ่ำบำรุง
ผศ.มั่น เสือสูงเนิน
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107176150-6-44
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล50149W    
อาจารย์: ผศ.มั่น เสือสูงเนิน
อาจารย์วุฒิชัย อ่ำบำรุง
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107177250-1-49
สอบปลายภาค:
  06 ไม่มีข้อมูล50842W    
อาจารย์: ผศ.มั่น เสือสูงเนิน
อาจารย์วุฒิชัย อ่ำบำรุง
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107178150-8-42
สอบปลายภาค:
  07 ไม่มีข้อมูล50248W    
อาจารย์: ผศ.มั่น เสือสูงเนิน
อาจารย์วุฒิชัย อ่ำบำรุง
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107184250-2-48
สอบปลายภาค:
  08 ไม่มีข้อมูล50149W    
อาจารย์: ผศ.มั่น เสือสูงเนิน
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107544450-1-49
สอบปลายภาค:
  09 ไม่มีข้อมูล1019W    
อาจารย์: ผศ.มั่น เสือสูงเนิน
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 66 กลุ่ม 105594410-1-9
สอบปลายภาค:
 ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
  01 ไม่มีข้อมูล351124W    
อาจารย์: พระครูวิลาศกาญจนธรรม
พระสมุห์สมโภชน์ อินฺทวิริโย
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107337130-9-21
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล30327W    
อาจารย์: พระครูวิลาศกาญจนธรรม
พระสมุห์สมโภชน์ อินฺทวิริโย
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107338230-1-29
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  01 ไม่มีข้อมูล330W    
อาจารย์:
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10816032-1-1
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล880W    
อาจารย์: ผศ. ดร.ฤทธิชัย แกมนาค
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10711617-0-7
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล660W    
อาจารย์: ผศ. ดร.ฤทธิชัย แกมนาค
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10734924-0-4
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล110W    
อาจารย์: ผศ. ดร.ฤทธิชัย แกมนาค
สำรองให้:พุทธศิลปกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10715911-1-0
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล202W    
อาจารย์:
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10816332-0-2
สอบปลายภาค:
  06 ไม่มีข้อมูล440W    
อาจารย์: ผศ. ดร.ฤทธิชัย แกมนาค
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10717314-0-4
สอบปลายภาค:
  07 ไม่มีข้อมูล21201W    
อาจารย์: ผศ. ดร.ฤทธิชัย แกมนาค
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107182122-0-22
สอบปลายภาค:
  08 ไม่มีข้อมูล110W    
อาจารย์: ผศ. ดร.ฤทธิชัย แกมนาค
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 10816343-0-3
สอบปลายภาค:
  09 ไม่มีข้อมูล761W    
อาจารย์: ผศ. ดร.ฤทธิชัย แกมนาค
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10717527-0-7
สอบปลายภาค:
  10 ไม่มีข้อมูล11110W    
อาจารย์: ผศ. ดร.ฤทธิชัย แกมนาค
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108166410-5-5
สอบปลายภาค:
  11 ไม่มีข้อมูล19163W    
อาจารย์: ผศ. ดร.ฤทธิชัย แกมนาค
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107188217-0-17
สอบปลายภาค:
 หน่วยวิทยบริการวัดหงษ์ประดิษฐาราม
  01 ไม่มีข้อมูล50050W    
อาจารย์: พระครูประโชติกิจโกศล ,ดร.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107632250-0-50
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล501139W    
อาจารย์: พระครูประโชติกิจโกศล ,ดร.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10763110-0-0
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล501238W    
อาจารย์: พระครูประโชติกิจโกศล ,ดร.
สำรองให้:ศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10763010-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
  01 ไม่มีข้อมูล18171W    
อาจารย์: ดร.อุทัย ภูบังดาว
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107528218-17-1
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล330W    
อาจารย์: ดร.อุทัย ภูบังดาว
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10752913-3-0
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล220W    
อาจารย์: ดร.อุทัย ภูบังดาว
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10760052-2-0
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล12120W    
อาจารย์: พระครูสมุห์วรวิทย์ ผาสุโก,ดร.
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10753016-6-0
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล110W    
อาจารย์: พระครูสมุห์วรวิทย์ ผาสุโก,ดร.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10753221-1-0
สอบปลายภาค:
  06 ไม่มีข้อมูล110W    
อาจารย์: พระครูสมุห์วรวิทย์ ผาสุโก,ดร.
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10753111-1-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
  01 ไม่มีข้อมูล21417W    
อาจารย์: ผศ. ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107583120-3-17
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล352114W    
อาจารย์: ผศ. ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107584220-10-10
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล301812W    
อาจารย์: ผศ. ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ
พระมหาเศรษฐา เสฏฺฐมโน
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107582130-18-12
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: พุทธ
 วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
  01 ไม่มีข้อมูล503713W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 67 กลุ่ม 107449050-37-13
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล17170W    
อาจารย์:
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 67 กลุ่ม 10744818-8-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี
  01 ไม่มีข้อมูล20515W    
อาจารย์: นายสุวิชัย อินทกุล
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107646120-5-15
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล1569W    
อาจารย์: นายสุวิชัย อินทกุล
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107628115-6-9
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล301713W    
อาจารย์: นายสุวิชัย อินทกุล
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107629230-17-13
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล30921W    
อาจารย์: นายสุวิชัย อินทกุล
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 69 กลุ่ม 108455130-9-21
สอบปลายภาค:
 หน่วยวิทยบริการวัดท่านา
  03 ไม่มีข้อมูล40364W    
อาจารย์: นายสุขสันต์ เขียวพลอย
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107690040-36-4
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
  01 ไม่มีข้อมูล15132W    
อาจารย์: พระอธิการสุรศักดิ์ สุขุมาโล
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107062115-12-3
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล1064W    
อาจารย์: พระอธิการสุรศักดิ์ สุขุมาโล
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107758120-6-14
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล1073W    
อาจารย์: พระอธิการสุรศักดิ์ สุขุมาโล
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10775920-0-0
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล15114W    
อาจารย์: พระอธิการสุรศักดิ์ สุขุมาโล
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10776410-0-0
สอบปลายภาค:
 หน่วยวิทยบริการวัดหมอนไม้
  20 ศุกร์09:00-11:00002002C502327W    
อาจารย์: พระครูสุจิตพัฒนพิธาน สมจิตฺโต
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107430130-23-7
สอบปลายภาค:
 หน่วยวิทยบริการวัดบรมธาตุ
  44 ไม่มีข้อมูล20812W    
อาจารย์: พระครูประทีปวชิรธรรม,ดร.
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10765810-0-0
สอบปลายภาค:
  45 ไม่มีข้อมูล20317W    
อาจารย์: พระครูสิริวชิรานุยุต
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107659320-3-17
สอบปลายภาค:
  46 ไม่มีข้อมูล20911W    
อาจารย์: พระครูสิริวชิรานุยุต
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107660420-9-11
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
  01 ไม่มีข้อมูล12120W    
อาจารย์: พระปลัดอนุชาติ นรินฺโท
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107697112-12-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล20200W    
อาจารย์: พระปลัดอนุชาติ นรินฺโท
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107547420-20-0
สอบปลายภาค:
 หน่วยวิทยบริการวัดใหญ่อินทาราม
  01 ไม่มีข้อมูล15132W    
อาจารย์:
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107459115-13-2
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล603822W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107457060-38-22
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล15141W    
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107458515-14-1
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์ระยอง
  01 ไม่มีข้อมูล301416W    
อาจารย์: ดร.พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์,ดร. จนฺทวณฺโณ
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107343060-0-60
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล60537W    
อาจารย์: ดร.สุเทพ เชื้อสมุทร
สำรองให้:รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107342060-1-59
สอบปลายภาค:
 หน่วยวิทยบริการพุทธมณฑล จ.จันทบุรี
  01 ไม่มีข้อมูล12120W    
อาจารย์: พระครูสมุห์ชินวรวัตร ถิรภทฺโท
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10727400-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล1578W    
อาจารย์: ดร.ศิรวัฒน์ ครองบุญ
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
  01 ไม่มีข้อมูล541W    
อาจารย์: พระปลัดสมชาย ปโยโค
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10714815-4-1
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล514W    
อาจารย์: พระปลัดสมชาย ปโยโค
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10715225-1-4
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล523W    
อาจารย์: พระปลัดสมชาย ปโยโค
สำรองให้:พระพุทธศาสนา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10768145-2-3
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล1046W    
อาจารย์: พระปลัดสมชาย ปโยโค
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107161110-4-6
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล541W    
อาจารย์: พระปลัดสมชาย ปโยโค
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10716225-4-1
สอบปลายภาค:
  06 ไม่มีข้อมูล1028W    
อาจารย์: พระปลัดสมชาย ปโยโค
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107682310-2-8
สอบปลายภาค:
  07 ไม่มีข้อมูล1596W    
อาจารย์: พระปลัดสมชาย ปโยโค
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 107683415-9-6
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
  01 ไม่มีข้อมูล15132W    
อาจารย์: พระครูสุตาภรณ์พิสุทธิ์
สำรองให้:การจัดการเชิงพุทธ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10684010-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล604218W    
อาจารย์: ดร.ณัฐกร ปังละออ
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10755220-0-0
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล20713W    
อาจารย์: ดร.ณัฐกร ปังละออ
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 68 กลุ่ม 10755110-0-0
สอบปลายภาค:
Course Description
พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา ศึกษางานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท มังคลัตถทีปนีของพระสิริมังคลาจารย์
จารย์ กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติยวงศ์ของสมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัดพระเชตุพนฯ พระมงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส แก่นพุทธศาสน์ของพุทธทาสภิกขุ กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร)
พุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พุทธวิทยาของนายพร รัตนสุวรรณ และงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University