Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
000356ธรรมะภาคปฏิบัติ 6
Buddhist Meditation VI
สังกัดพุทธศาสตร์, ภาควิชาพระพุทธศาสนา
หน่วยกิต1 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี
หมุ่วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล50644W    
อาจารย์: พระครูพิจิตรศุภการ
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 67 กลุ่ม 106627250-6-44
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล50149W    
อาจารย์: พระครูพิจิตรศุภการ
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 67 กลุ่ม 106626150-1-49
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตเชียงใหม่
  01 ไม่มีข้อมูล351718W    
อาจารย์: พระบุญทรง ปุญฺญธโร
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 67 กลุ่ม 10632720-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล251114W    
อาจารย์: พระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 67 กลุ่ม 10632610-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตนครราชสีมา
  01 จันทร์09:00-11:00B502BC532W    
อาจารย์: พระครูภัทรจิตตาภรณ์ ภทฺรจิตโต,ดร.
สำรองให้:การสอนภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 67 กลุ่ม 10620910-0-0
สอบปลายภาค:
  02 จันทร์09:00-11:00B502BC523W    
อาจารย์: พระครูภัทรจิตตาภรณ์ ภทฺรจิตโต,ดร.
สำรองให้:การสอนภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 67 กลุ่ม 10621020-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตแพร่
  01 ไม่มีข้อมูล25520W    
อาจารย์: พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร.
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 67 กลุ่ม 106581125-5-20
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล25421W    
อาจารย์: พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร.
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 67 กลุ่ม 106582225-4-21
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล25421W    
อาจารย์: พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร.
สำรองให้:การสอนภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 67 กลุ่ม 106583125-4-21
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล25520W    
อาจารย์: พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร.
สำรองให้:การสอนภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 67 กลุ่ม 106584225-5-20
สอบปลายภาค:
 วิทยาเขตพะเยา
  02 ไม่มีข้อมูล880W    
อาจารย์: พระครูศรีวรพินิจ คมฺภีรญาโณ
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 67 กลุ่ม 10669810-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์เลย
  01 ไม่มีข้อมูล30822W    
อาจารย์:
สำรองให้:การสอนภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 67 กลุ่ม 106387130-8-22
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล30921W    
อาจารย์:
สำรองให้:การสอนภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 67 กลุ่ม 106388230-9-21
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  01 ศุกร์13:00-15:00A2054C40026374W    
อาจารย์: พระสมุห์อดิเรก อาทิจฺจพโล
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 67 กลุ่ม 10651620-0-0
สอบปลายภาค: 17 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 4 ห้อง A205
  02 ศุกร์13:00-15:00A2064C2008192W    
อาจารย์: พระสมุห์อดิเรก อาทิจฺจพโล
สำรองให้:การสอนภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 67 กลุ่ม 10651820-0-0
สอบปลายภาค: 17 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 4 ห้อง A206
 วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  03 ไม่มีข้อมูล50941W    
อาจารย์:
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 67 กลุ่ม 106435250-9-41
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล50644W    
อาจารย์:
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 67 กลุ่ม 10643410-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  71 ไม่มีข้อมูล201010W    
อาจารย์: พระครูปิยะกิจบัณฑิต, ดร
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 67 กลุ่ม 106418020-10-10
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  01 ไม่มีข้อมูล550W    
อาจารย์: พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย
สำรองให้:การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 67 กลุ่ม 10626810-0-0
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล211W    
อาจารย์: พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย
สำรองให้:การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 67 กลุ่ม 10627120-0-0
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล330W    
อาจารย์: พระครูสุเมธจันทสิริ
สำรองให้:การสอนภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 67 กลุ่ม 10627310-0-0
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล211W    
อาจารย์: พระครูสุเมธจันทสิริ
สำรองให้:การสอนภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 67 กลุ่ม 10627420-0-0
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล550W    
อาจารย์: พระสุวิจักขณ์ โชติวโร
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 67 กลุ่ม 10627510-0-0
สอบปลายภาค:
  06 ไม่มีข้อมูล16160W    
อาจารย์: พระสุวิจักขณ์ โชติวโร
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 67 กลุ่ม 10627620-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
  01 ไม่มีข้อมูล990W    
อาจารย์: พระมหาอดิสรณ์ อคฺควุฑฺโฒ
สำรองให้:การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 67 กลุ่ม 10627810-0-0
สอบปลายภาค:
 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  01 ไม่มีข้อมูล1028W    
อาจารย์: พระมหาอุไร อาตาปโก
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 67 กลุ่ม 106184210-2-8
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในพระสูตรที่เชื่อมโยงกับมหาสติ- ปัฏฐานสูตร เช่น อปัณณกสูตร สติสูตร อาการบรรลุมรรคผลและคุณธรรมของพระอริยบุคคล ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๖ ระยะ นั่งกำหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University