เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.กำหนดรายงานตัวออนไลน์ ระหว่าง1-4 มิถุนายน 2560
 กำหนดรายงานตัวออนไลน์ เมนู ผลการสมัคร ระหว่าง1-4 มิถุนายน 2560 และส่งเอกสารรายงานตัว+เอกสารประกอบรายงานตัวตัวจริงที่ห้อง B311เวลา 09.00-17.00 น.ระหว่าง1-4 มิถุนายน 2560 หากไม่ส่งตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ เอกสารประกอบด้วย ๕.๕.๑ ใบรายงานตัวนิสิตใหม่ จำนวน ๑ ฉบับ ๕.๕.๒ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบสุทธิ จำนวน ๒ ฉบับ ๕.๕.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ ๕.๕.๔ สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ ๕.๕.๕ สำเนาวุฒิการศึกษานักธรรมหรือบาลี (ถ้ามี) จำนวน ๒ ฉบับ ๕.๕.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ๕.๕.๗ เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ จำนวน ๒ ฉบับ
 ประกาศโดย   KRISADA   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2560
 2.ศึกษาขั้นตอนรายงานตัวได้ที่ เพจ ส่วนทะเบียนนิสิต
 https://www.facebook.com/RegisMCU/
 ประกาศโดย   KRISADA   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2560
 3.รับสมัครรอบ 2 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
 สอบคัดเลือก วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์
 ประกาศโดย   KRISADA   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2560
 4.๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ วันสอบข้อเขียน เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
 ข้อสอบปรนัย โปรดนำดินสอ 2B และ ยางลบมาด้วย
 ประกาศโดย   KRISADA   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2560
 5.คณะครุศาสตร์ เลื่อน วัน เวลา สอบสัมภาษณ์
 คณะครุศาสตร์ เลื่อน วัน เวลา สอบสัมภาษณ์ เลื่อนจากวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป... ที่ อาคารเรียนร่วม ชั้น ๒ โซนซี
 ประกาศโดย   KRISADA   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2560
 6.กำหนดการสอบคัดเลือก
 บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2560 สมัครผ่านระบบออนไลน์ 16 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผ่านระบบออนไลน์ 16 - 25 พฤษภาคม 2560 ปริ้นบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบพร้อมติดรูปถ่าย ผ่านระบบออนไลน์ *ให้นำใบสุทธิหรือบัตรประชาชนตัวจริงมาวันสอบด้วย* 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สอบข้อเขียนวิชา พระพุทธศาสนา ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาษาอังกฤษ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สอบวิชาภาษาไทยเฉพาะผู้สมัครต่างประเทศ และวิชาวัดแววความเป็นครู เฉพาะผู้สมัครคณะครุศาสตร์ 28 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ 31 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ 31 พฤษภาคม 2560 รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ 1 มิถุนายน 2560 รายงานตัวนิสิตใหม่ ลงทะเบียนเรียน
 ประกาศโดย   KRISADA   วันที่ประกาศ   19 มกราคม 2560
 7.ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ห้อง C300 อาคารเรียนรวม โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 035-248062 หรือ 035-2548000 ต่อ 8421 , 098-8689896 อีเมล maha_krisada@hotmail.com ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พ.ค.2560 (เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 09.00 - 17.00 น. หยุดวันพระ - วันอาทิตย์ - วัดหยุดนักขัตฤกษ์)
 ประกาศโดย   KRISADA   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2560
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2017   Contact Staff : กองทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒